Skip to main content
תעודת הוראה בערבית
תעודת הוראה
הפקולטה לחינוך | חינוך

תעודת הוראה בערבית

בלימודי תעודת הוראה בערבית תילמדנה שיטות לפענוח טקסטים, להוראת האותיות וללימוד פועל ותחביר, בגישות ההטרוגנית והדיפרנציאלית, וזאת במטרה לתת מענה לכלל התלמידים. המסלול יפתח בהתאם למספר נרשמים כנדרש.

הסטודנטים שלנו