Skip to main content
23.05.2024 | טו אייר התשפד

קול קורא לעמותות ולארגונים חברתיים

עמותות וארגונים חברתיים המעוניינים לשמש מסגרת להתנדבות סטודנטים, מוזמנים להגיש מועמדות

תמונה
ביחד

מדור אקדמיה וקהילה בלשכת דקן הסטודנטים פרסם בימים אלה קול קורא לעמותות וארגונים חברתיים העוסקים בקידום אוכלוסיות בחברה הישראלית להגיש מועמדות לפרויקט 'התנדבות בקהילה'.

הארגונים והעמותות שיבחרו לפרויקט יקבלו אל שורותיהם סטודנטים שיתחייבו להתנדב בארגון בהיקף של 40 שעות התנדבות לפחות. תמורת התנדבותם יזכו הסטדונטים בפרויקט פטור מנקודת זכות אקדמית שנתית.

לפרויקט יכולים להגיש מועמדות ארגונים א-פוליטיים וא-מפלגתיים, ללא כוונת רווח, הרשומים כחל"צ או עמותה ושיש להם אישור ניהול תקין בתוקף.

את המועמדות ניתן להגיש כאן עד 20 ביוני 2024.