Skip to main content
07.11.2022 | יג חשון התשפג

איך להשפיע על דעת הקהל העולמית

בית הספר לתקשורת ערך סדנת תקשורת בינלאומית לחוקרים ולסטדונטים

תמונה
סטודנטים בדשא

בית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן ערך סדנה לתקשורת בינלאומית למרצים, חוקרים, דוקטורנטים וסטודנטים לתואר שני עם תזה, במחלקות לתקשורת, ליחסים בינלאומיים ולמדעי המדינה. 

בסדנה הוצגו מחקרים חדשים, נושאים מתודולוגיים ואתגרים בסוגיות מרכזיות של תקשורת בינלאומית כגון דעת קהל, דיפלומטיה וסכסוכים בינלאומיים. בסדנה למדו המשתתפים  לפתח גישות ומיומנויות בין-תחומיות, ולהכיר את העוסקים בתחום במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.