Skip to main content
31.12.2020 | טז טבת התשפא

שמונים חוקרים בין המדענים המובילים בעולם

החוקרים מהווים עדות נוספת למידת ההשפעה של האוניברסיטה על המחקר הגלובלי

תמונה
80 חוקרים

שמונים אנשי סגל מאוניברסיטת בר-אילן נכללים ברשימת החוקרים המובילים בעולם, שנערכה השנה על ידי מדענים מאוניברסיטת סטנפורד.

החוקרים המצטיינים נבחרו על פי מספר הציטוטים שנלקחו מתוך המאמרים שפרסמו. מדד זה מושפע הן מכמות הפרסומים של החוקרים והן מחשיבותם של מאמריהם.

החוקרים של אוניברסיטת בר-אילן שנכללו ברשימה זו, מהווים מקור גאווה לאוניברסיטה ועדות נוספת למידת ההשפעה שלה על המחקר הגלובלי.

הרשימה שפורסמה השנה בשיתוף עם מאגר המידע האקדמי SCOPUS מציינת את 2% החוקרים המצטיינים בעולם מכל האוניברסיטאות, ומכל התחומים המדעיים.