Skip to main content
17.08.2021 | ט אלול התשפא

עדכונים לתקופת הקורונה

אוניברסיטת בר-אילן תחל לפעול על פי הנחיות התו הירוק

תמונה
covid11

בעקבות ההתפשטות החוזרת של מגפת הקורונה והחלטות הממשלה, הכניסה בשערי האוניברסיטה תוגבל למי שברשותו תו ירוק:

מתחסנים, מחלימים או מי שיציגו בדיקת קורונה שלילית עד 72 שעות לפני מועד הכניסה לאוניברסיטה (בדיקת  PCR).

במקרה של בדיקת אנטי גן יש להראות בדיקה שלילית (24 שעות לפני הכניסה לקמפוס).

בנוסף, עובדים, סטודנטים וחברי סגל שנחשפו לחולה מאומת, יש לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות ואין להגיע לקמפוס אלא לאחר תוצאת בדיקה שלילית.

עובדים, סטודנטים וחברי סגל מחוסנים שבביתם אדם מבודד, יוכלו להיכנס לקמפוס לאחר שיציגו תוצאה שלילית של בדיקת קורונה עבור האדם המבודד.

עובדים, סטודנטים וחברי סגל שאינם מחוסנים ובביתם אדם מבודד, יוכלו להיכנס לקמפוס לאחר שיציגו אישור על תוצאה שלילית של בדיקת קורונה של המבודד ושלהם.

 

בברכת בריאות איתנה