Skip to main content
סקר הוראה

סקר שביעות רצון מהוראה

האוניברסיטה בשיתוף אגודת הסטודנטים מקיימת בכל סמסטר סקר הבודק עד כמה הסטודנטים מרוצים מהקורסים אותם הם לומדים.

האוניברסיטה משקיעה רבות בקידום ההוראה. לרמת ההוראה יש משקל רב בבחירת מרצה מצטיין, בהליכי הקידום של הסגל ועוד.

הקריטריונים לפרסום תוצאות הסקר בקורס הם:
5 משיבים לפחות, 25% מענה ומעלה, ציון משוקלל 2.5 לפחות.

אנו מפרסמים את תוצאות הסקר של כל יחידה (פקולטה, מחלקה, בי"ס) בחלוקה לקורסים פרונטליים ומתוקשבים, לתרגילים ולמעבדות.