Skip to main content
30.03.2022 | כז אדר ב' התשפב

התערבות מורית למניעת פגיעה מינית

המחקר הוכיח כי לאנשי חינוך הנמצאים בקשר קרוב עם תלמידיהם יש יכולת גבוהה לזהות איתותי מצוקה ולמנוע סבל מתמשך

תמונה
מחקר על תיווך בין תלמידים לרשויות בפגיעות מיניות

נושא ההטרדות המיניות זוכה בשנים האחרונות ליותר חשיפה תקשורתית והופך לחלק מהשיח הציבורי. עם הצפת הנושא, עולה הסוגיה של התעללות ופגיעה בילדים. הפגיעה עלולה להיות פיזית, מינית, רגשית, כרוכה בהזנחה או כולן גם יחד. עבור הנפגע או הנפגעת זהו אירוע טראומתי, המשליך על כל תחומי החיים בטווח הקצר והארוך, ולכן לזיהוי המוקדם של סימני המצוקה בקרב ילדים ובני נוער יש חשיבות גבוהה. 

"איתור וזיהוי ילדים בסיכון לפגיעה להתעללות ולהזנחה" הוא מערך שהוכן ביחידה למיניות ומניעת פגיעה בשירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך והועלה בפורטל של המשרד. מטרת המערך להעלות את מודעותם של צוותי החינוך לתופעה של פגיעה והתעללות בילדים וילדות, וללמד אותם  סימנים שונים שבאמצעותם ילדים ובני נוער מאותתים שהם חווים התעללות או הזנחה ונמצאים בסיכון. היחידות במערך הותאמו לכלל שכבות הגיל ומאפשרות לצוות החינוך ללמוד את החומר באופן עצמאי, לחדד את הערנות למצבי מצוקה, לנקוט בעת הצורך בצעדים המתאימים לטיפול בנפגעים וליצור סביבה בטוחה.

מחקר בהובלת ד"ר יניב אפרתי מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן וד"ר עטרת גבריץ-מידן מאוניברסיטת חיפה בחן את אסטרטגיית התיווך של המחנכים והמחנכות ביחס לרמת התקשורת עם התלמידים שלהם, בנושאים הקשורים להטרדות ופגיעות מיניות, תמיכה וזמינות של המורה. המחקר בדק אילו אמצעי תיווך אצל צוותי ההוראה מעודדים שיח ופתיחות בנושא הטרדות מיניות אצל התלמידים.

במחקר, בו השתתפו 756 תלמידים ותלמידות יחד עם 66 מחנכי ומחנכות הכיתות שלהם, נבדקו שלושה סוגי תיווך בין המורה לתלמידים בהקשר של הטרדה ופגיעה מינית: התיווך הנוקשה, שהוא קביעה אסרטיבית של המורה שהטרדה מינית היא דבר פסול, וקביעת כללים ברורים לתלמידים ולתלמידות; תיווך פעיל שלילי, שבו מיוצר על ידי המורה שיח סביב נושא הטרדות מיניות מתוך מקום של ביקורת ואזהרה במטרה להסביר מדוע זאת תופעה רעה ומסוכנת; תיווך פעיל וחיובי, שבו מיוצר על ידי המורה שיח סביב פגיעות והטרדה מינית, אך לרוב מתוך מקום חיובי של הדרכה והתנהלות מיטיבה, חשיבות המרחב האישי ושיתוף סודות.

הממצאים מצביעים על פער בין דיווחי המורים והמורות לבין דיווחי התלמידים והתלמידות על יכולת התיווך של צוותי ההוראה. כלומר, מורים דיווחו על יותר תיווך (בכל שלושת הסוגים) בהשוואה לדיווחי התלמידים. ממצא נוסף וחשוב הוא שכשתלמידות ותלמידים דיווחו על תמיכה וזמינות גבוהה של המורים והמורות, הם דיווחו על כך שהמורים השתמשו בכל שלושת סוגי התיווך. נראה ששלושת סוגי התיווך משמעותיים כפונקציה של תמיכה וזמינות המורה, כך שעצם התיווך חשוב ומשמעותי.

חשיבות המחקר כמו גם מערך האיתור הוא בהדגשת חשיבות התמיכה המורית בנושא פגיעות והטרדות מיניות בקרב תלמידים וכן זמינות הצוות החינוכי כבסיס בטוח ויציב המאפשר תיווך ושיח בנושא. מרבית הפגיעות המיניות מתרחשות עד גיל 18. ככל שהפגיעה תיחשף מוקדם יותר, הסיכוי לצמצם את הנזק לנפגע או לנפגעת גבוה יותר. לאנשי חינוך הנמצאים בקשר יומיומי עם התלמידים והתלמידות יש יכולת מיוחדת לזהות איתותי מצוקה ולמנוע סבל מתמשך.