Skip to main content
24.07.2022 | כה תמוז התשפב

איך למנוע אלימות נגד מורים

מחקר שבחן נכונות מורים לדווח על אלימות נגדם, ישמש בסיס לבניית פרקטיקה למניעתה

תמונה
מחקר אלימות נגד מורים

אלימות כלפי מורים במערכת החינוך היא בעיה שכיחה בישראל ובחו"ל. מורים מתמודדים עם תלמידים בעלי רקעים מגוונים ומצבים נפשיים שונים ולכן הם גם נחשפים בין היתר לאלימות פיזית ומילולית נגדם. מחקר חדש של ד"ר תמר טרבלוס מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, בדק את המשתנים המשפיעים על נכונות המורים לפנות לעזרה, בעקבות אלימות שחוו מצד התלמידים. על בסיס הממצאים החוקרים מקווים שניתן יהיה לפתח פרקטיקה שתקטין ואף תמנע את האלימות. 

המחקר, בהנחייתו של פרופ' יעקב יבלון, התבסס על שאלונים אנונימיים שנשלחו לכ-270 מורים. השאלונים התייחסו לסוגים שונים של אלימות - מילולית, פיזית, חברתית, מינית ועוד. 

עיקר המחקר של ד"ר טרבלוס עסק בפניית המורים לעזרה. הנתון המפתיע שעולה ממנו הוא שהקורבנות – בעיקר מורים ותיקים - אינם פונים לקבלת עזרה. ההשערה שעלתה היא שהסיבה קשורה למוניטין של המורה. המחיר שהוא ישלם על הודאתו שהיה קורבן עולה לו במוניטין התעסוקתי שלו, והוא יכול להצטייר כמי שאינו יכול לשלוט על הכיתה, כחלש וכבלתי מקצועי. כך, המחיר שאותם מורים משלמים גבוה מהתועלת שבפנייה לסיוע.

ממצא נוסף שעלה במחקר הוא שהמורים מעדיפים לפנות לגורמים רשמיים, כגון ועדת המורים או הנהלת בית הספר, לקבלת סיוע, מאשר לפנות לקולגות הנחשבים לגורמים שאינם רשמיים. זאת, בשל היכולת המועטה שלהם לעזור לקורבן במקרה של אלימות ובגלל הפגיעה במוניטין הכרוכה בפניה זו.

המחקר גם הראה כי ככל שהמורים חשים השתייכות וביטחון בבית הספר, הסיכוי שיפנו לעזרה כשהם חווים אלימות, גבוה יותר. 

"המחקר מהווה בסיס לפרקטיקה שיש לנקוט לעזרת המורים", אומרת ד"ר טרבלוס. "אנו יודעים שמורים החשופים לאלימות פונים פחות לעזרה, בעיקר בגלל מחסור בגורמי סיוע רלוונטיים אך גם בגלל הפחד לאיבוד המוניטין המקצועי. לכן העיריות, ועדת המורים והרשויות הרלוונטיות צריכות לוודא שלמורים יש כתובת לקבלת הסיוע הראוי. כמו שלתלמידים יש כתובת בעת מצוקה, גם המורים צריכים לקבל שירות זה. הדבר יכול לשמר מורים במערכת. בנוסף יש להתייחס לאקלים הבית-ספרי". לדבריה של ד"ר טרבלוס, זהו תמרור למשרד החינוך, לצורך הקיים בקרב המורים - לחיזוק תחושת השייכות והביטחון שלהם בבית הספר.

לתוכניות הלימוד בפקולטה לחינוך