Skip to main content
06.01.2021 | כב טבת התשפא

איך מושלים על אתר קדוש שנוי במחלוקת?

יש מספר מודלים שבאמצעותם אפשר לנהל אתר הקדוש לקבוצות שונות מאוד זו מזו.

תמונה
אתר

התופעה מוכרת: אתרים קדושים העומדים בלב מחלוקת בין קבוצות שונות בנוגע לבעלות, גישה, זכויות שימוש וההתנהגות הרצויה במקום מבחינה דתית. אתרים קדושים אלה, שיש מחלוקת לגבי הבעלות עליהם, מציבים בפני נושאי דגל הסובלנות הפוליטית אתגר שאינו זוכה בתשומת לב מספקת.

פרופ' נחשון פרז מהמחלקה למדעי המדינה בבר-אילן וד"ר יובל גובני מביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב בחנו מהם ההסדרים ההיסטוריים-פוליטיים שבאמצעותם משלו וניהלו בעבר ובהווה אתרים מסוג זה, ושאותם יכולות לאמץ מדינות דמוקרטיות. מטרת המחקר שערכו היא להציג טיפולוגיה חדשה של צורות משילות שממשלות דמוקרטיות יכולות לאמץ בנוגע לאתרים קדושים שנויים במחלוקת, במטרה להבטיח סדר ציבורי וסובלנות הדדית בין קבוצות מנוגדות-עניין באתרים קדושים השנויים במחלוקת.

החוקרים תיארו וניתחו חמישה מודלים של משילות באתרים קדושים שנויים במחלוקת: אי-התערבות, חלוקה והפרדה, העדפה, סטטוס-קוו וסגירה. כל מודל נטוע בדוגמאות היסטוריות-פוליטיות ונסמך על שיקולים נורמטיביים שונים.

בפתח מחקרם הציעו החוקרים מינוח חדש ל'אתרים קדושים השנויים במחלוקת' (Contested Sacred Sites), והציעו את המושג 'אתרים גדושים' (Thick Sites), בהשראת המושג 'תיאור גדוש' שהנחיל האנתרופולוג קליפורד גירץ (Geertz).

לקריאת המאמר המלא https://academic.oup.com/ojlr/article-abstract/7/2/250/5050103

מחקרם המלא של פרז וג'ובני הופיע כספר שיצא לאור בהוצאה לאור האונ' של אוניברסיטת אוקספורד:

Jobani, Y., & Perez, N. (2020). Governing the Sacred: Political Toleration in Five Contested Sacred Sites. Oxford University Press.‏

https://global.oup.com/academic/product/governing-the-sacred-9780190932381