Skip to main content
14.06.2021 | ד תמוז התשפא

המחקר שישפיע על העלאת שיעור המתחסנים

מטרת המחקר בפקולטה לרפואה להפחית חסמים תרבותיים וחברתיים המונעים מאוכלוסיות מיעוט להתחסן

תמונה
מיעוטים

נתונים שנאספו על שיעור ההתחסנות הגבוה בקרב הערבים אזרחי ישראל יסייעו בתכנון התערבות להעלאת שיעור המתחסנים בקרב אוכלוסיות מוחלשות באירופה כחלק מתוכנית מחקר של האיחוד האירופי.

 מבצעי החיסון לקורונה שפכו אור על ביצועי שירותי ההתחסנות באיחוד האירופי. אף שקיימים אתגרים מיוחדים העומדים בפני חיסון המוני נגד נגיף הקורונה, רבים מהאתגרים מוכרים גם בתוכניות התחסנות רגילות. גורמים מערכתיים רבים בתוכניות ההתחסנות לאומיות משפיעים על הצלחתן. זה נכון במיוחד עבור קבוצות של מיעוטים אתניים, דתיים ותרבותיים, העלולים להיתקל במחסומים כמו גישה מוגבלת לשירותי רפואה ומידע מוגבל בנושא שירותי רפואה, הדרה  דיגיטלית, הדרה ממרשמי אוכלוסין, ומסרים שאינם מותאמים מבחינה תרבותית.

RIVER-EU היא יוזמה הממומנת על ידי תוכנית המחקר Horizon 2020 למשך חמש שנים שמטרתה לאסוף נתונים על הגורמים לשיעורי התחסנות גבוהים או נמוכים במערכת הבריאות. נתונים אלו ישמשו כדי לזהות ולפתח דרכי התערבות לצמצום המחסומים בקהילות מוחלשות ולהגברת האמון במערכת הבריאות.

בישראל, על אף קיומם של פערים חברתיים-כלכליים, הציגה אוכלוסיית הערבים אזרחי ישראל שיעורי התחסנות גבוהים מאוד. יוזמת RIVER-EU תתמקד באוכלוסייה זו כדי להבין מה אפשר את התופעה הזו מאחר ששיעורי ההתחסנות בקרב קבוצות חלשות מבחינה חברתית-כלכלית נמוכים בדרך כלל.

פרופ' מיכאל אדלשטיין סגן מנהל הפרויקט האירופי ומומחה לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן: "למרות שיעור התחסנות כללי גבוה באירופה, קבוצות וקהילות מסוימות אינן נהנות ממלוא ההזדמנויות להתגונן מפני מחלות הניתנות למניעה באמצעות התחסנות, והתוצאה היא שהן סובלות מהידבקות בשיעורים חריגים. RIVER-EU תפתח דרכי התערבות ייעודיות כדי להבטיח שקבוצות מוחלשות אלו מקבלות את החיסונים שהן זכאיות להם".

הקונצרן המגוון והמנוסה ביותר של RIVER-EU כולל 13 שותפים לפרויקט בנוסף לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן. RIVER-EU תפעל כדי לשפר את הגישה לחיסונים הכוללים חצבת ולחיסונים לנגיף הפפילומה האנושי (HPV) בקרב אוכלוסיות מוחלשות מסוימות ביוון (פליטים ומהגרים), בהולנד (נוער ממוצא תורכי ומרוקאי), בפולין (מהגרי עבודה אוקראינים) ובסלובניה (אוכלוסיות בני רומה). הפרויקט יאסוף ראיות על הגורמים לשיעורי התחסנות גבוהים או נמוכים במערכת הבריאות ביחס לחמש הקהילות, וכן ראיות על הגורמים לשיעורי התחסנות גבוהים בקרב שלוש קהילות מוחלשות בממלכה המאוחדת (הקהילה הבנגלדשית), בפינלנד (הקהילה הסומלית) ובישראל (החברה הערבית).

 מהנתונים שיאספו יופקו תובנות על הגורמים שאפשרו שיעורי התחסנות גבוהים בממלכה המאוחדת, בישראל ובפינלנד, שיסייעו בתכנון דרכי התערבות לטיפול במחסומים של מערכת הבריאות בקרב חמש קהילות היעד, לשיפור הגישה לחיסונים ולצמצום אי-השוויון בהתחסנות.

המגפה הנוכחית הדגישה את התפקיד המרכזי שממלאים חיסונים בשמירה על בריאות הציבור. השותפים מאמינים כי עליהם לשפר את יכולת התגובה של מערכות הבריאות כדי להבטיח גישה שווה ושיעורי התחסנות שווים נגד כל המחלות הניתנות למניעה באמצעות התחסנות.