Skip to main content
10.07.2022 | יא תמוז התשפב

אוריינות המידע משפיעה על ההוראה

יש קשר חיובי בין תפיסת המסוגלות העצמית של אוריינות מידע של מורים לבין רמת הפתיחות, רמת הכישורים הדיגיטליים, והשתתפותם בתוכנית דיגיטלית

תמונה
מורה

אוריינות מידע היא מונח המתאר קשת של מיומנויות הקשורות באיתור, ארגון הערכה ושימוש יעיל במידע. אוריינות מידע היא אחד מהכישורים החיוניים והמרכזיים ביותר בחברה המודרנית, ומהווה בסיס ללמידה לאורך החיים בעידן המידע. 

מחקר שנערך על ידי פרופ' נועה אהרוני ונועה נדל-קריץ מהמחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר-אילן בשיתוף פעולה עם ד"ר מירי שינפלד מסמינר הקיבוצים, בחן את הגורמים המסבירים את תפיסת המסוגלות העצמית של מורים ומורות בכל הנוגע ליכולות שלהם לנווט בים המידע ברשת. המחקר ואיסוף הנתונים נעשה בעזרת סקר שהועבר בקרב 101 אנשי הוראה.

המחקר נערך מתוך ההבנה כי תפיסת המסוגלות העצמית של המורה בכלל ובתחום כריית המידע בפרט, היא רכיב בעל השפעה מכרעת מבחינת שימוש יעיל בכישוריו בעבודת ההוראה. מטרת המחקר הייתה לבחון את תפיסת המסוגלות העצמית של אוריינות המידע אצל מורים בחינוך היסודי ובחטיבה.

תוצאות המחקר הצביעו על קשר חיובי בין תפיסת המסוגלות העצמית של אוריינות מידע של מורים לבין רמת הפתיחות, רמת הכישורים הדיגיטליים, והשתתפות מורים בתוכנית דיגיטלית. לא נמצאה השפעה של המאפיינים הדמוגרפיים על תפיסת המסוגלות העצמית של אוריינות מידע, אך נמצא שבקרב מורים ומורות מבוגרים יותר, כישורי מחשב תרמו לתפיסת המסוגלות העצמית. בקרב הצעירים לא נמצא מתאם כזה. הסיבה היא כנראה ידע שצברו המורים המבוגרים עם הזמן בנוגע לשימוש במידע, וכישורי המחשב שלהם סייעו בהעצמת תחושת המסוגלות העצמית בנוגע לאוריינות מידע.

החוקרות מציעות כי משרד החינוך יתמקד בהקניית כישורי אוריינות מידע למורים עתידיים ולמורים הפועלים במערכת החינוך, פעולה שתביא להעצמת תפיסת המסוגלות העצמית של אוריינות מידע על ידיהם.