Skip to main content
29.08.2021 | כא אלול התשפא

משפיעים על בריאות הקהילה

סטודנטים בפקולטה לרפואה עברו הכשרה בכתיבה ברורה של מכתבי שחרור מבית החולים

תמונה
מכתבי שחרור למטופלים

מסמכים רפואיים, כמכתבי שחרור וסיכומי ביקור, כתובים לרוב בשפה עשירה במונחים רפואיים ומקצועיים שאינה מובנת לרוב המטופלים והמטופלות, בוודאי לא לבעלי אוריינות בריאות נמוכה. אוריינות בריאות היא היכולת למצוא מידע רפואי, להבין אותו ולהשתמש בו לצורך קבלת החלטות ולניהול נכון של הטיפול הרפואי. מהספרות המחקרית ידוע שאוריינות בריאות נמוכה, השכיחה יותר באוכלוסיות מוחלשות, קשורה להחמרה במצב בריאותי של המטופל, לחוסר היענות לטיפול ולאשפוזים חוזרים, ועלולה להגדיל פערים בבריאות. שימוש נכון בשפה פשוטה ומובנת הוא מרכיב חשוב בצמצום פערים בבריאות.  

בקורס אתגר, שנבנה על ידי פרופ' מרי רודולף ודר' סיון שפיצר-שוחט מהפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת, הסטודנטים עברו הכשרה בכתיבת מכתבי שיחרור בשפה פשוטה, ברורה וקלה להבנה. 

מטופלים שהשתתפו בתוכנית דווחו שהמפגש עם הסטודנטים שיפר את הבנתם את מצבם הבריאותי. הם העריכו במיוחד את השימוש בשפה פשוטה, הן בשיחות פנים אל פנים והן במכתב השחרור שהמשיך לשמש אותם גם במפגשים העתידיים עם מערכת הבריאות.