Skip to main content
05.09.2021 | כח אלול התשפא

הילדים במרכז: תוכנית התפתחותית לגיל הרך

משרד החינוך ימליץ למעונות היום ליישם את התוכנית ההתפתחותית המותאמת לפעוטות, שפותחה בבית הספר לחינוך

תמונה
מעונות

תוכנית התפתחותית לחינוך ולטיפול בגיל הרך שנכתבה על ידי ד"ר צילי שוחט, דבורה גבעון ופרופ' אסתר עדי-יפה מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, תוצע כתוכנית החינוכית-התפתחותית היחידה שהיא מומלצת על-ידי האגף למעונות יום. לראשונה בישראל, בהתאם לדרישות תקנות חוק-הפיקוח החדש על מעונות יום לתינוקות ולפעוטות החל משנת הלימודים תשפ"ב על כל מעון לעבוד לפי תכנית חינוכית-התפתחותית. 

התוכנית כוללת ערכים, עקרונות וקווים מנחים לעשייה חינוכית-טיפולית איכותית עם תינוקות ופעוטות והיא מיועדת לצוותים המקצועיים העובדים במעונות יום. היא מבוססת על גישת ההתאמת ההתפתחותית  (DAP – Developmentally Appropriate Practice), לפיה קיימים שלושה מאפיינים מרכזיים המאפשרים התאמה של כל תוכנית חינוכית אל ילדים במסגרות לגיל-הרך: ידע על התפתחות ילדים – התייחסות אל מאפייני הגיל ותכנון התנסויות שיקדמו בדרך הטובה ביותר למידה והתפתחות בקבוצת גיל מסוימת; ידע על כל ילד וילדה כפרטים - התייחסות ליכולותיו האישיות של כל אחד מהילדים ואל תחומי התעניינותו, אל מאפייני אישיותו ותכנון התנסויות שיקדמו את התפתחותו בדרך הטובה ביותר עבורו; ידע על ההקשר המשפחתי והתרבותי של כל ילד וילדה, בהתייחס לערכים, לציפיות ולמוסכמות המעצבים את חייהם ואת הקהילה שאליה משתייכות משפחותיהם, וכדי ליצור למידה והתנסות רלוונטית, משמעותית ומכבדת כל אחד כפרט.  

בספרות המקצועית קיימות התייחסויות אחדות לתוכנית לימודים. בהגדרתה הפשוטה מוגדרת תוכנית לימודים כ"מה ללמד" ו"איך ללמד". כאשר מדובר בתינוקות ובפעוטות, מקובל להגדיר תוכנית לימודים כ"כל מה שמתוכנן וכל מה שלא מתוכנן במסגרת, כולל כל הפעילויות והתכנים, האינטראקציות עם מבוגרים וילדים וכל ההתנסויות והחוויות של הילד במהלך היום. ילדים צעירים סופגים כל מה שקורה בסביבתם הקרובה. הכול הוא בגדר למידה".  

התוכנית ההתפתחותית לחינוך ולטיפול בגיל הרך היא למעשה תוכנית לימודים חדשה, שכתבו שוחט, גבעון ועדי-יפה, הכוללת התייחסות לתחומים רחבים בהתפתחות הילד: התפתחות פיזית, התפתחות רגשית-חברתית, התפתחות שפה ותקשורת, התפתחות חשיבה וקוגניציה, וכן מספר תחומי תוכן: הכרת העולם, יצירה, משחק ודמיון, ניצני אוריינות והבנה מתמטית. התוכנית, שהיא מסמך מקיף בן למעלה מ-400 עמודים, כוללת גם 12 פרקים להרחבת הידע, לדוגמה: התנסות בחומרים, פרידה והסתגלות, סדר-יום, ארגון סביבה חינוכית. בעת יצירת המסמך התבססו החוקרות על סקירות של האיחוד האירופי לגבי תוכנית לימודים ראויה ומותאמת לגיל-הרך, נעזרו בקוריקולום המקובל באנגליה והרחיבו את תוכנו לתחומים של מיומנויות המאה ה-21.   

התוכנית ההתפתחותית החדשה, מומלצת על-ידי האגף למעונות יום במשרד העבודה-והרווחה, תילמד כחלק מכל ההכשרות המקצועיות בגיל-הרך החל משנת הלימודים תשפ"ב, ותשמש בסיס לפיתוח ולתכנון סדר יום מותאם לכל קבוצת גיל במעונות-היום בישראל. בימים אלה מתקיימים מהלכים למעבר האגף למעונות-יום למשרד החינוך.