Skip to main content
06.10.2021 | ל תשרי התשפב

הורים עשירים ומשכילים יחסנו את הילדים

לקראת אישור ה-FDA לחיסון ילדים צעירים, סקר עמדות חדש מגלה אילו הורים יסכימו יותר לחסן את ילדיהם בגילאי 11-5 נגד קורונה

תמונה
kids

סקר עמדות שבוצע לאחרונה בקרב הורים לילדים בגילאי 11-5 מראה כי הורים מבוגרים ובעיקר אבות, בעלי השכלה אקדמית, ממעמד סוציו-אקונומי גבוה ומחוסנים, יהיו נכונים יותר לחסן את ילדיהם בהשוואה להורים צעירים יותר ומשכילים פחות, בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך ושאינם מחוסנים בעצמם. 

הסקר בוצע לאחרונה על ידי ד״ר ליאורה שמואלי מהתוכנית לניהול מערכות בריאות ובריאות הציבור במחלקה לניהול באוניברסיטת בר-אילן. בסקר נבחנו עמדות ההורים בישראל ביחס לחיסון הקורונה לילדיהם, תפיסות הסיכון של ההורים כלפי החיסון וכן השפעת התמריצים לביצוע החיסון ברגע שיאושר בארה"ב. 

בסקר השתתפו 894 גברים ונשים, הורים לילדים בגילאים 11-5. מהתוצאות עולה כי יותר ממחצית מההורים הביעו נכונות לחסן את ילדיהם נגד קורונה בחורף הקרוב כשיהיה חיסון זמין ומאושר. מבחינה דמוגרפית, המשתנים בהם נמצא הבדל מובהק: גברים הביעו נכונות גבוהה לחסן יותר מנשים, הורים מעל גיל-40 יותר מהורים מתחת לגיל 40, בעלי השכלה אקדמית יותר מהורים ללא השכלה אקדמית ובעלי הכנסה גבוהה יותר מאלה שהכנסתם נמוכה מהממוצע. 

לא נמצא הבדל מובהק בנכונות לחסן בהשוואה בין חילוניים, דתיים, חרדיים ומסורתיים, וכן בהשוואה לפי מצב משפחתי של הנשאלים או מקום מגוריהם. 

עוד חושף הסקר כי הורים שילדיהם קיבלו חיסון עונתי לשפעת בחורף הקודם הביעו כוונה גבוהה יותר באופן מובהק לחסן את ילדיהם נגד קורונה בחורף הקרוב, לעומת אלה שילדיהם לא קיבלו חיסון שפעת. הורים שהתחסנו בעצמם נגד קורונה הביעו כוונה גבוהה יותר לחסן את ילדיהם הצעירים נגד קורונה לעומת אלה שלא התחסנו בעצמם. יש לציין כי רק 6% מההורים שהשתתפו בסקר ציינו שלא התחסנו ושאינם מתכוונים להתחסן בעצמם.

מבין הנשאלים, ההורים שיש להם ילדים בגילאי 15-12 שהתחסנו כבר, הביעו כוונה גבוהה יותר לחסן גם את ילדיהם הצעירים בהשוואה לאלה שילדיהם הבוגרים לא התחסנו.

על פי הסקר הסיבות העיקריות בקרב המתנגדים או החוששים לחסן את ילדיהם הן: 66% מהנשאלים הביעו חשש מבטיחות החיסון, 61% חוששים מתופעות לוואי קשות של החיסון, 57% חוששים כי הניסויים הקליניים ואישורם בוצעו מהר מדי מסיבות פוליטיות. סיבות נוספות שהעלו המשיבים: תחושה שמחלת הקורונה לא מסוכנת לילדים ולכן אין סיבה לחסנם, חשש מיעילות נמוכה של החיסון וכן חלק השיבו שלא ירצו לחסן את ילדיהם ראשונים ומעדיפים לחכות קצת לראות מה קורה עם אחרים. 

התמריצים שיעודדו הורים לחסן את ילדיהם, לפי משיבי הסקר הם: מתן דרכון ירוק שיאפשר הקלות (60%), ומתן החיסון במסגרת מערכת החינוך (50%). לעומת זאת, רוב המשיבים ציינו כי תגמול כספי או הטלת קנס (כגון קיצוץ בקצבאות ביטוח לאומי) לא יגבירו את נכונותם לחסן. 

הסקר בוצע בעזרת מכון שריד שרותי מחקר בפאנל אינטרנטי מייצג בקרב הציבור היהודי בישראל.

בכלי תקשורת שונים, בינהם אתר החדשות YNET, התפרסמו כתבות על מחקר זה. 

Remote video URL