Skip to main content
10.10.2021 | ד חשון התשפב

נשים נפגעות יותר בתהליך הפרישה מעבודה

הדרך למתן את הפגיעה - מציאת משמעות לחיים שלאחר הפרישה

תמונה
גיל הפרישה

גמלאים וגמלאיות בעולם המערבי מאריכים חיים, ולעיתים הם ממשיכים לחיות חיים בריאים ופעילים, גם שניים או שלושה עשורים אחרי שפרשו מהעבודה. פרישה מעבודה כרוכה בשינויים משמעותיים בחיים, ביניהם אובדנים מסוגים שונים - במישור הכלכלי, החברתי, המעמדי, הרגשי ובתחומים רבים נוספים. פרופ' ליאת קוליק מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן בחנה כיצד השינויים הכרוכים בפרישה מעבודה משפיעים על גברים ועל נשים והאם הם נחווים באופן שונה בין המגדרים. המחקר הראה כי נשים נפגעות יותר מהפרישה הן בפן הכלכלי והן בפן הנפשי. 

על פי גישת ההבניה החברתית, תפקידי המגדר מבטאים את התפישות התרבותיות הקובעות את מעמדם של גברים ונשים בחברה. לפיכך, מאחר שגברים בתקופת העבודה מצויים בעמדות בכירות יותר וזוכים להכנסה גבוהה יותר וליוקרה מקצועית רבה יותר בהשוואה לנשים, גם בתקופת הפרישה הם ייהנו ממשאבים רבים יותר ופגיעת הפרישה ברווחתם הנפשית תהיה נמוכה יותר מאשר הפגיעה שיחוו נשים.

מחקרה של פרופ' קוליק בחן האם אכן יש הבדלים מגדריים בתקופת הפרישה בירידה במשאבים, ברווחה הנפשית ובתחושת המשמעות בחיים; האם לתחושת המשמעות בחיים יש השפעה הממתנת את נזקי הירדה במשאבים על הרווחה הנפשית; והאם השפעה זו שונה בין גברים לנשים. במחקר המבוסס על שאלונים השתתפו כ-200 גברים ונשים, משנה אחת אחרי הפרישה ועד 10 שנים אחריה. המשתתפים היו בעלי סטטוס סוציו-אקונומי מגוון ובעבר עסקו במקצועות בעלי אופי מגוון.

תוצאות המחקר הראו כי רווחתן הנפשית של הנשים הגמלאיות נמוכה יותר מזו של הגברים הגמלאים, וגם שביעות הרצון שלהן מהחיים ותחושת המשמעות בחייהן נמוכות בהשוואה לגברים. נמצא גם שנשים פגיעות יותר בעיקר במדד הכלכלי: הן מעריכות שיש להן פחות משאבים כלכליים מאשר המידה שבה הגברים מעריכים את משאביהם. פגיעותן של הנשים משתקפת אף בהערכתן שהירידה במשאב הכלכלי אצלן אחרי הפרישה רבה יותר מזו שעליה מדווחים הגברים. במחקר נמצא גם שגברים מעריכים שהם מקבלים החלטות חשובות הנוגעות לרכישות גדולות יותר מנשים ושנשים מקדישות יותר שעות למשק בית בהשוואה לגברים. הבדלים מובהקים בין המינים נמצאו גם בשימוש באיש סוד: ל-73.1% מהנשים יש איש סוד בבגרות המאוחרת לעומת 61.3% בלבד בקרב הגברים. עוד עולה מהמחקר כי התלות הרגשית של גברים בבנות זוגם גבוהה יותר מהתלות הרגשית של הנשים בבני זוגם. בעוד שבקרב גברים בת הזוג היא אשת הסוד העיקרית, הרי שבקרב נשים חברות וגורמים אחרים משמשים כנשות סוד וכאנשי סוד.

המחקר מראה כי לגבי רוב המשאבים שנבחנו, תחושת המשמעות בחיים ממתנת את הקשר בין הפגיעה כתוצאה מהירידה במשאב מסוים ובין רווחה נפשית. כלומר, כשתחושת המשמעות בחיים גבוהה, פגיעת אובדן המשאבים ברווחה הנפשית נמוכה יותר. ממצא זה דומה בקרב גברים ונשים. לאור הממצאים, ובשל הפגיעות הרבה יותר של נשים, אומרת פרופ' קוליק כי על גרונטולוגיים ואנשי מקצוע בקורסים להכנה לפרישה להדגיש את חשיבותה של מציאת משמעות בחיים אחרי הפרישה מהעבודה, שנמצאה כמשאב יקר ערך הבולם את השפעת אובדן המשאבים על הרווחה הנפשית. "גם אנשי המקצוע צריכים להעצים נשים בתקופת חיים זו, בתוכניות התערבות ייעודיות. ואולי החשוב מכל: על קובעי המדיניות העוסקים בהקצאת המשאבים הכלכליים לגמלאים לתת את הדעת להיבטים הכלכליים בחי נשים בתקופת הפרישה מהעבודה. מחסור במשאבים חומריים עלול להעיב על חיי הנשים בבגרות המאוחרת בתחומי חיים רבים ולפגוע ברווחתן הנפשית". 

עוד כתבות שיעניינו אותך