Skip to main content
17.10.2021 | יא חשון התשפב

אקלים קיצוני משפיע על משקל התינוק

נמצא קשר בעיקר בין חשיפה לחום קיצוני בשליש השלישי להריון לבין משקל נמוך של הילוד

תמונה
הריון

מחקר ישראלי ארצי בהובלת ד"ר קרן אגאי-שי מהפקולטה לרפואה, מצא קשרים עקביים בין טמפרטורות גבוהות או נמוכות במיוחד ובין משקל לידה נמוך. הגורם המסוכן ביותר הוא חשיפה לחום במהלך השליש השלישי להיריון. המחקר מתבסס על כ-625 אלף לידות של תינוקות חיים שאינם פגים (לידה אחרי שבוע 36 של ההיריון) בישראל בתקופה 2014-2010.

המחקר, שפורסם בכתב העתEnvironmental Health Perspectives , מצא שבמהלך ההיריון קיימים חלונות זמן קריטיים שבהם קיימת רגישות גבוהה יותר לחשיפה לטמפרטורות נמוכות או גבוהות שמשפיעות על התפתחות העובר. את המחקר הובילה ד"ר קרן אגאי-שי, מנהלת המעבדה למחקר בריאות וסביבה (HER) בפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר-אילן, יחד עם חוקרים וחוקרות מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה של בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן-גוריון, השירות המטאורולוגי הישראלי  מוסדות מחקר מספרד.

צוות המחקר השתמש בנתונים מלידות שהתקיימו בישראל במהלך חמש שנים, בכתובת המגורים בזמן הלידה ובמודל אקלימי חדשני לקביעת החשיפה לטמפרטורה חוץ-מבנית במהלך ההיריון. בהתאם לשלושת אזורי האקלים העיקריים בישראל, בוצע ניתוח סטטיסטי המשווה את כל הנשים שילדו בכל אזור לפי הטמפרטורה הממוצעת במהלך השבועות, הטרימסטרים וכל תקופת ההיריון. ממצאי המחקר הראו קשרים עקביים בין טמפרטורות גבוהות או נמוכות במיוחד ובין משקל הלידה של התינוקות. הקשרים החזקים ביותר בין חשיפה לחום או לקור ובין משקל יילודים נמוך נצפו במהלך השליש השלישי להיריון.

חום משפיע יותר מקור: ניתוח הקשרים בין משקל לידה ממוצע ובין אחוזוני טמפרטורה ספציפיים לאזור עבור כל שלושת אזורי האקלים הראה שלנשים שנחשפו לטמפרטורות הקרות או החמות ביותר נולדו תינוקות במשקל לידה ממוצע נמוך יותר מאשר לנשים שנחשפו לטמפרטורות נוחות יחסית באותו האזור. בהשוואה לנשים שנחשפו לטמפרטורה נוחה במהלך ההיריון (אחוזונים 50-40), תינוקות לנשים שהיו חשופות לטמפרטורה נמוכה (מתחת לאחוזון 10) נולדו במשקל ממוצע נמוך ב-56 גרם, ותינוקות לנשים שהיו חשופות לטמפרטורה גבוהה (מעל לאחוזון 90) נולדו במשקל ממוצע נמוך ב-65 גרם.

כאשר נבחנה ההסתברות ללידת תינוק קטן (במשקל לידה נמוך מ-2,500 גרם), נמצא שאצל נשים שהיו חשופות לטמפרטורה נמוכה (מתחת לאחוזון 10) הסיכון היה גבוה ב-35%; ואצל נשים שהיו חשופות לטמפרטורה גבוהה (מעל לאחוזון 90) הסיכון היה גבוה ב-58%.

"המחקר שלנו מצא קשר מובהק בין חשיפה לטמפרטורת חוץ-מבניות גבוהות ונמוכות לבין משקל לידה נמוך יותר בלידות החי שאינם פגים שנולדו בישראל במהלך חמש שנים. משקל לידה נמוך יותר עשוי להצביע על פיגור בהתפתחות תוך-רחמית ומהווה גורם סיכון לתחלואה בגיל הרך ובהמשך החיים," הסבירה ד"ר אגאי-שי. "זיהוי חלונות התפתחות קריטיים במהלך ההיריון יכול לרמז לנו מה המנגנונים שמסבירים את הקשר והוא חשוב לפיתוח אסטרטגיות להפחתת הסיכונים בחשיפה לטמפרטורות קיצוניות בנשים בהיריון. המחקר מצביע על חלון פוטנציאלי של פגיעות לקור בעיקר בשבוע 36 להיריון וחלונות פוטנציאליים של פגיעות לחום משבועות 3 עד 9 ו-19  עד 34 להיריון."

חשיבותו העיקרית של המחקר היא בכך שכבר היום נראה קשר בין טמפרטורה ובריאות הילודים. שינוי האקלים צפוי לגרום בין היתר לעלייה באירועי הקיצון ובטמפרטורה הממוצעת. לדברי ד"ר אגאי-שי על מערכת הבריאות בישראל לפתח אסטרטגיות להתמודדות עם אתגרים אלה ברמה הלאומית וברמת  הרופא או הרופאה המטפלים בנשים הרות.