Skip to main content
03.10.2021 | כז תשרי התשפב

הנחיות כניסה לקמפוס

חברי סגל, סטודנטים ואורחים יתבקשו להציג הצהרת תו ירוק בכניסה לקמפוס

תמונה
התו הירוק

מומלץ להגיע עם הצהרת תו ירוק מוכנה מבעוד מועד על מנת שלא להתעכב ולעכב אחרים בכניסה. 

הכניסה בשערי הקמפוס תתאפשר רק לבעלי תו ירוק בתוקף (שבוע לאחר חיסון שלישי) או למציגים בדיקה שלילית.

הצגת תו ירוק

על פי הנחיות משרד הבריאות ובהתאם להנחיות הנהלת האוניברסיטה על כל חברי הסגל, סטודנטים ומבקרים אחרים המגיעים לקמפוס ברכב או ברגל, להציג את אחת מהתעודות הבאות: 

תעודת חיסון בתוקף 

תעודת מחלים 

תו ירוק באמצעות אפליקציית רמזור  

אישור בדיקת קורונה (PCR) שלילית עדכנית התקפה לשבוע או בדיקת אנטיגן מהירה התקפה ל-84 שעות מהכניסה לקמפוס (בדיקה ביתית אינה משמשת כתו ירוק). 

את התעודות ניתן להציג למאבטחים בכל אמצעי.