Skip to main content
05.01.2022 | ג שבט התשפב

מתווה הבחינות בסמסטר א'

בעקבות העלייה בתחלואה, רוב הבחינות יתקיימו במתכונת מקוונת במערכת תומקס

תמונה
tests

 

בעקבות העלייה התלולה בתחלואה, רוב הבחינות שיתקיימו בסמסטר א', ייערכו באופן מקוון במערכת תומקס. בחינות שלא ניתן יהיה לבצע כך, יתבצעו באופן פרונטלי בקמפוס. ההחלטה התקבלה בשיתוף אגודת הסטודנטים מתוך מחויבות לבריאות הסטודנטים והסגל.

בקורסים שבהם יתקיימו בחינות מקוונות, יפורסם מתווה הבחינות על ידי המחלקות בנוסף למידע המופיע באינ-בר.

בחלק מבחינות תומקס יתבקשו הסטודנטים להעלות את הבחינה במחשב, ובנוסף להיכנס לזום באמצעות הטלפונים הניידים.  חדר הזום ישלח בדוא"ל יומיים לפני מועד הבחינה. קישור לחדר הזום מופיע בדף הבית באינ-בר. 

בבחינות שיתקיימו בתומקס, בין בבית ובין בקמפוס, משך הבחינה המקסימלי הוא שעתיים, ללא אפשרות ליציאה לשירותיםפרט לסטודנטים בעלי הארכות זמן ואישורים רפואיים אשר אושרו ע"י מדור תמיכה והנגשה.

בימים האחרונים מתקבלות פניות מסטודנטים שלא עשו את בחינת הדמה בתומקס, ונתקלים בבעיות התחברות לבחינות שלהם. אנו קוראים לאחרונים שטרם התנסו בבחינת הדמה, להיכנס למערכת ולהיערך בהתאם. להסבר להורדת התכנה ומזהה בחינה להתנסות חופשית, ולהבהרות לביצוע בחינת הדמה.

סטודנטים עם יתרת חוב לשכר לימוד, לא יוכלו להיבחן. אפשר לוודא את סטטוס התשלום במערכת אינ-בר (תפריט אישורים – אישור כניסה לבחינה).

עוד על הבחינות המקוונות

מלשכת סגן הרקטור נמסר כי בכל הבחנים שערכנו בסמסטר הזה לא עלתה כל טענה של פגיעה במחשב של סטודנט. אם בעתיד תעלה טענה מוצדקת כזו, האוניברסיטה תדאג לפיצוי לבעל המחשב.

העברת הבחינות למתכונת מקוונת, מאפשרת לאוניברסיטה לרווח יותר את הכיתות שבהן יתקיימו בחינות בקמפוס.

על פי החלטת הממשלה כניסה לקמפוס מותנית בהצגת תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית בתוקף.

סטודנט שיחלה או ייכנס לבידוד עם אישור בידוד של משרד הבריאות יהיה זכאי למועד ב', עם אפשרות למועד מיוחד עוד השנה לפי הצורך. סטודנטים שאינם חשים בקו הבריאות עדיף שימנעו מלהגיע לקמפוס כדי לא יסכן את חבריהם ואת הסגל.

סטודנט שנבחנים במערכת תומקס ומעדיפים להגיע לקמפוס כדי להיבחן על מחשבי האוניברסיטה תחת השגחה, מתבקשים להירשם באמצעות פנייה מינהלית דרך מערכת האינבר, כדי לאפשר למדור בחינות להיערך עם עמדות מחשב. ההרשמה תהיה פתוחה עד ליום ראשון, ז' בשבט, 9.1.22. שימו לב, שלא ניתן להירשם עבור בחינה אחת או שתיים, אלא לכל תקופת הבחינות ולא ניתן לבטל אותה. סטודנטים

המבקשים להיבחן בתומקס בקמפוס וזכאים להיבחן בקבוצה קטנה, נדרשים להירשם רק דרך מדור תמיכה והנגשה בקישור זה עד 10 ימים לפני מועד הבחינה .

במקרים שבהם תיווצר חפיפה במועדי הבחינות הסטודנטים יהיו זכאי למועד ב' לאחת הבחינות, עם אפשרות למועד מיוחד לפי הצורך. סטודנטים שמסיבה כלשהי לא התנסו עדיין על מערכת תומקס, נדרשים לעשות את בוחן הדמה של המערכת.

להסברים נוספים ולהדרכה על הבחינות במערכת תומקס, ניתן לפנות למדור בחינות