Skip to main content
16.06.2022 | יז סיון התשפב

בחינות סמסטר ב' תשפ"ב

מרבית הבחינות יתקיימו באופן פרונטלי בקמפוס למעט מספר מועט של בחינות שיתקיימו באופן מקוון

תמונה
tests

לקראת תקופת הבחינות של סמסטר ב' תחל ב-26 ביוני 2022, הוחלט כי מרבית הבחינות יתקיימו בקמפוס באופן פרונטלי ומיעוטן יתקיימו באופן מקוון. 

לרשימת הבחינות המקוונות היכנסו. (יתכנו שינויים ברשימה זו עד ליום 15 ביוני 2022).

בחינות תומקס+זום
בחלק מהקורסים המקוונים נדרש להתחבר גם לזום באמצעות הטלפון הנייד. מספר חדר הזום מופיע במידע האישי באינ-בר תחת לוח הבחינות. בנוסף, יומיים לפני מועד הבחינה, מספר החדר יישלח גם בדוא"ל. טבלת קישורים לחדרי הזום מופיעה בדף הבית באינ-בר.

רישום לבחינה מקוונת בקמפוס
סטודנטיות וסטודנטים שנבחנים באופן מקוון במערכת התומקס ומעדיפים להיבחן באמצעות מחשבי האוניברסיטה תחת השגחה, צריכים להירשם באמצעות כפתור הרשמה באינ-בר. בשונה מהמצב עד כה, יש להירשם בנפרד לכל בחינה אותה תרצו לבצע על מחשבי האוניברסיטה. לא תתאפשר הרשמה גורפת לכלל הבחינות.

במועד א' – ההרשמה תיפתח 30 יום לפני מועד הבחינה ותיסגר 14 ימים לפני המועד. (מלבד ביחס לבחינות של השבוע הראשון, שבהן ניתן יהיה להירשם עד ליום חמישי ה-6.16)

במועד ב' – ההרשמה תיפתח 14 יום לפני מועד הבחינה ותיסגר 7 ימים לפני המועד.

אופן ההרשמה – בחינות/ציונים < רישום לבחינה בקמפוס.

כפתור ביטול ההרשמה יופיע באינ-בר כל עוד ההרשמה פתוחה בהתאם ללוח הזמנים המופיע לעיל. סטודנטים הזכאים להתאמות יפנו למדור תמיכה והנגשה במייל [email protected] לקבלת מידע על יישום ההתאמות הרלוונטיות במסגרת מערך הבחינות המקוונות.

הנחיות הורדת תוכנה, מבחן דמה ועדכון גרסה
לקישור - בחינת הדמה פתוחה להתנסות בכל עת. מי שלא נבחן מעולם במערכת תומקס, חייב לבצע לפחות בחינת דמה אחת לפני בצוע הבחינה האמיתית. לתשומת לבכם: בתאריך 6.14 יתקיים עדכון גרסה. תהליך העדכון קצר ומתבצע אוטומטית עם פתיחת תוכנת vix. עליכם לפתוח את האפליקציה ולאשר את העדכון. בסיום העדכון מומלץ לבצע את בחינת הדמה, כדי לוודא שהתוכנה המעודכנת עובדת טוב על המחשב שלכם. מומלץ לבצע עדכון גרסה מבעוד מועד ולא לדחות ליום הבחינה.

בחינות חופפות
פרטים לגבי בחינות חופפות (שתי בחינות שונות שנקבעו באותו יום ובאותה שעה) ניתן למצוא באתר מדור בחינות.

בהצלחה!