Skip to main content

היחידה להערכת איכות

 היחידה להערכת איכות מקדמת את האיכות האקדמית והבטחתה במגוון תחומים.

השלבים בתהליך הערכת האיכות 

  • פנייה בהודעה ראשונה ליחידות שעתידות לעבור הערכת איכות על מועדי התהליך.
  • שליחת הנחיות לביצוע הערכה עצמית ליחידה שעוברת הערכה.
  • מינוי ועדת הערכה וקביעת מועד לביקור ועדה חיצונית במוסד.
  • ביקור הוועדה החיצונית במוסד וקבלת דו"ח מסכם.
  • דיון בדו"ח המסכם והמלצות הוועדה בפורומים הרלוונטיים וקבלת החלטות על אופן ישומן.
  • מעקב אחר יישום המלצות הוועדה

בשנת הלימודים תש"ף (2020-2019) אוניברסיטת בר-אילן הצטרפה לפיילוט "הקמת מנגנונים פנים מוסדיים להבטחת איכות (IQA) במוסדות להשכלה גבוהה" תחת פיקוחה של היחידה להערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה.   

האגף להערכת איכות במל"ג

 

צוות היחידה

סגן הרקטור, פרופ' אריה רייך

מרכזת הערכת איכות, לימור חפץ

טלפון: 03-5317808

דוא"ל: [email protected]