Skip to main content

קווים מנחים להערכת פעילות אקדמית

הקווים המנחים מציגים מבט נרחב על מצוינות אקדמית, על ידי הצעת קווים מנחים הכוללים קריטריונים כמותיים ואיכותניים, תוך התייחסות להבדלים בין דיסציפלינות מדעיות שונות

המצוינות האקדמית היא רבת פנים וחברי סגל מצטיינים יכולים להיות בעלי פרופיל הישגים מגוון. בעוד שההערכה של מצוינות זו ושל העשייה המדעית היא מורכבת ביותר, ובתחומים מסוימים אף אינה ניתנת למדידה על ידי קריטריונים כמותיים, הרי שההישגים האקדמיים של כל חבר סגל באוניברסיטה צריכים להיות ניתנים להגדרה, להערכה ולמדידה, במידה מסוימת לפחות.

מסמך הקווים המנחים נועד להציג הסתכלות נרחבת ככל האפשר על מצוינות אקדמית, על ידי הצעת קווים מנחים הכוללים את הקריטריונים הכמותיים המקובלים, אך גם קריטריונים נוספים שחלקם איכותניים, תוך התייחסות להבדלים שבין דיסציפלינות מדעיות שונות; לאפשר להנהלת האוניברסיטה לבסס את כל ההחלטות והפעולות המערכתיות על נתוני מצוינות אישית ויחידתית מלאים, עדכניים ושקופים; לסייע לחברי הסגל לפעול לקידום המצוינות האקדמית בתחומם.

המסמך כולל את המדדים השונים שהוצעו על ידי הפקולטות והמחלקות באוניברסיטה תוך התייחסות לתת-תחומים ספציפיים, והוא מכיר בהבדלים בתפוקות האקדמיות בין המדעים הניסויים לבין המדעים העיוניים. הוא אמור להתלוות להערכות המקובלות הניתנות על ידי אנשי מדע, ואינו מחליף אותן.

הגרסה המצורפת גובשה לאחר התייעצות רחבה בתוך המערכת, והיא תעבור בוודאי שיפורים ושדרוגים בעקבות התנסות ומשובים.

למסמך קווים מנחים להערכת פעילות אקדמית