Skip to main content
03.11.2022 | ט חשון התשפג

תלמידים אופטימיים מסתגלים טוב יותר לשינויים

מחקרו של ד"ר דוד אנגלברג מהפקולטה לחינוך, מצביע על הקשר בין אופטימיות ופסימיות לבין רווחתם הנפשית של תלמידים בתחילת לימודיהם בחטיבת הביניים

תמונה
תלמידים אופטימיים

במחקר שארך כשנתיים, מצביע ד"ר דוד אנגלברג מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן על הקשר בין תחושת אופטימיות או פסימיות לבין הסתגלות, רווחה נפשית ושביעות רצון מהחיים של תלמידים בתחילת לימודיהם בחטיבת הביניים. במסקנותיו, הוא מציע לשלב תוכניות לקידום אופטימיות בקרב תלמידים ומורים

המעברים בחיים מאופיינים באתגרים, אך גם בהזדמנויות. אחת הדוגמאות לכך היא המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, המהווה לעיתים אתגר משמעותי - לא רק בשל השינויים ההתפתחותיים האופייניים לגיל ההתבגרות שבו מתרחש מעבר זה, אלא גם בשל קשיים אובייקטיביים שהתלמידים חווים. המחקרים והניסיון המעשי מראים כי בעוד שחלק מהתלמידים חווים את המעבר כאתגר מורכב וקשה, אחרים חווים תחושות של התקדמות והצלחה. במחקרו, זיהה ד"ר אנגלברג את הגורמים לשונות הזו, והצביע על הקשר בין אופטימיות ופסימיות לבין הסתגלות, רווחה נפשית ושביעות רצון מהחיים של תלמידים בתחילת לימודיהם בחטיבת הביניים.

ד"ר אנגלברג מסביר כי עד כה הראו המחקרים כי תחושת מסוגלות ותחושת תמיכה בצרכים הפסיכולוגיים של התלמידים לאחר המעבר, סייעו להם להסתגל למסגרת החדשה. עם זאת, לא נמצאה התייחסות מחקרית לאופטימיות כמנבאת הסתגלות לאורך זמן, ולאופן בו היא קשורה באינטראקציה עם גורמים אישיים אחרים.
 

גם למורים יש תפקיד משמעותי
על פי המחקר, תחושת אופטימיות - המוגדרת כציפייה לתוצאות טובות ורצויות בעתיד - נמצאה כמשמעותית ביותר לרווחתם הנפשית של התלמידים. כך למשל, נמצא כי מתבגרים אופטימיים ניזוקו פחות מלחצי בית הספר התיכון, ועל כן נשרו פחות מהלימודים. לפיכך, ההנחה היא כי גורם זה מהווה מבנה אישי משמעותי שיש בו כדי לנבא הסתגלות במעבר לחטיבת הביניים.

המחקר נערך בשתי חטיבות ביניים בהשתתפות 278 תלמידים ומחנכי הכיתות שלהם, לאורך שתי שנות לימוד: כיתות ז' ו-ח'. המחקר בוצע במספר גלים, וכלל שאלונים שבדקו אופטימיות לעומת פסימיות, רווחה נפשית סגנונות התמודדות, שביעות רצון ועוד. בנוסף, התלמידים נשאלו בשלבים שונים על אירועים מאתגרים שחוו, והאם חוו אותם באופן מעצים או מתסכל.

גם המורים דיווחו על ההסתגלות של תלמידיהם מבחינה קוגניטיבית, רגשית, חברתית והתנהגותית. לצד כל אלו, נערכו ראיונות עומק עם מספר התלמידים. מתוצאות המחקר ניתן לראות שאופטימיות מנבאת הסתגלות רגשית וחברתית טובה לאורך זמן. גם תמיכת המורים מנבאת הסתגלות רגשית בתחילת שנת הלימודים.
 

האופטימיות מספקת הגנה
ממצא נוסף של המחקר חשף כי התלמידים בעלי ההישגים הגבוהים מדווחים על אופטימיות גבוהה יותר מאשר התלמידים בעלי ההישגים הנמוכים. "ממצא זה מדגים עד כמה רמת האופטימיות משמעותית ומסייעת לתלמידים", מסביר ד"ר אנגלברג.

לדבריו, האופטימיות מגינה על התלמידים מפני ההשלכות השליליות של אירועים מתסכלים ושל היעדר תמיכת מורים. "התובנה המרכזית שניתן להסיק מנתוני המחקר היא שלאופטימיות תפקיד ייחודי ורב השפעה בכל הנוגע לחיזוק ההון הפסיכולוגי, העוצמה האישית ורווחתם הנפשית של התלמידים. לפיכך, ניתן להסיק את חשיבות שילובן של תוכניות מבוססות נתונים לקידום אופטימיות בקרב תלמידים ומורים, במסגרת הלמידה החברתית-רגשית לקראת המעבר לחטיבת הביניים. על תוכניות אלו לכלול פיתוח חשיבה גמישה וספציפית ואימון תלמידים לעשות שימוש בסגנונות התמודדות מיטיבים".

רוצים לדעת עוד על תוכניות הלימוד בפקולטה לחינוך? היכנסו