Skip to main content
21.02.2021 | ט אדר התשפא

תרומת האבץ לפוריות הגבר

אבץ חיוני לתפקוד תאי הזרע ותוספי אבץ עשויים לסייע בטיפולי פוריות

תמונה
זרע

מספר מחקרים מצביעים על חשיבותו של יון האבץ בפוריות הגבר ואת התכונות, התפקידים והמנגנונים התאיים של יון האבץ(Zn2+)  בתא הזרע, תוך התמקדות במעורבותו בשלוש פונקציות חיוניות להפריה מוצלחת: תנועתיות תא הזרע, קפסיטציה (שלב "ההכשרה" של הזרע, שבו הוא הופך להיפרמוטילי, כלומר לבעל כושר תנועה מוגבר) וריאקציה אקרוזומלית (התהליך שבו תא הזרע מקבל צורה של ראש חץ המאפשר את החדירה לתוך הביצית).

השפעת האבץ על תנועתיות תא הזרע נבדקה על מינים רבים של בעלי חוליות וחסרי חוליות. נוכחות יון האבץ בסביבה החוץ-תאית משפיעה על קולטן יון האבץ בתא. במחקרים נמצא שהקולטן זה, שנקרא GPR39, ממוקם בזנב תא הזרע ובאזור האקרוזום – החלק העליון בראש תא הזרע המאפשר את החדירה לביצית. ממצא זה מרמז על מעורבות יון האבץ בתנועתיות תא הזרע ובריאקציה האקרוזומלית.

מחקרם של דבורה אלוש-פיטוסי ופרופ' חיים ברייטברט, מהפקולטה למדעי החיים מצביע על כך שהקולטן GPR39 מתווך את התנועתיות המומרצת של תא הזרע ואת הריאקציה האקרוזומלית. יון האבץ מפעיל את הקולטן, מה שמוביל לשרשרת תגובות ביוכימיות שתוצאתן היא תנועתיות מוגברת של תא הזרע ויצירת סיבי החלבון אקטין החיוניים לקפיסטציה תקינה.

החוקרים מסיקים שיוני האבץ חיוניים לפריון הגבר, והידע הקשור בכך עשוי לתרום גם לשיפור הפוריות של חיות משק. ריכוז תקין של יון האבץ בנוזל הזרע הכרחי עבור תפקוד תקין של הזרע ועבור הפריה. אולם, ריכוז גבוה מדי של היון עלול לפגוע באיכות הזרע. אף שמחקרים רבים מוכיחים קשר בין ריכוז יון האבץ בנוזל הזרע ובין הפיזיולוגיה של תא הזרע, לא ניתן לקבוע שמחסור ביון בנוזל הזרע הוא מקור לאי פריון. תוספת מיקרו-מולרית של יוני אבץ לנוזל הזרע תורמת לשיפור תנועתיות הזרע, לקפסיטציה ולהפריה. יש להתייחס לתוספת תזונתית של אבץ כגורם חיובי בטיפולי פוריות לגבר.

לקריאת המאמר בכתב העת המדעי הבינלאומי Molecular Science