Skip to main content

שיטת חישוב ממוצע בגרות ומקצועות המקבלים בונוס

אופן החישוב של ממוצע ציוני הבגרות. לפי חישוב זה עשוי ממוצע הציונים להגיע ל-11.50 ואף יותר

המדור לקבלת תלמידים ישלח לכל מועמד אישור הרשמה שבו יצוין גם ממוצע תעודת הבגרות, כפי שחושב לפי הכללים כלהלן:

לנבחנים בבחינות בגרות במתכונת החדשה (רפורמה)

בחישוב הממוצע יכללו ציוני בחינות הבגרות.

לציונים במקצועות שנלמדו ברמה מוגברת תינתן תוספת (בונוס), עבור בחינות (או עבודות גמר) ברמה של ארבע יחידות ומעלה.

לציון ברמה של 4 יחידות תתווסף נקודה אחת (לדוגמה: ציון 8 יהפוך ל-9).

לציון ברמה של 5 יחידות ומעלה תתווספנה שתי נקודות (לדוגמה: ציון 9 יהפוך ל-11).

רשימת המקצועות בהם התוספת היא של 1.0 לציון עבור 4 יחידות ושל 2.0 לציון עבור 5 יחידות ומעלה

א 

אופטיקה יישומית, אזרחות - עבודת גמר, אלקטרואופטיקה, אלקטרוניקה, אלקטרוניקה ומחשבים, אלקטרוניקה ומחשבים - ע. גמר, אלקטרוניקה כללית ותקשורת, אמנות חזותית, אמנות הקולנוע, אמנות התיאטרון, אמנות שמושית, אנגלית - עבודת גמר, ארגון וניהול תעשייתי-ע.גמר

ב 

בזק, ביוטכנולוגיה, ביולוגיה – עבודת גמר, ביולוגיה חקלאית, בינתחומי, בקרת מכונות, בקרת מכונות – עבודת גמר, בקרת תהליכים

ג 

גיאוגרפיה, גיאולוגיה, גרפיקה ממוחשבת

ד 

דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית

ה 

הבעה-עברית, הגות מדינית, המטוס ומערכותיו, המסוק ומערכותיו, הסטוריה – עבודת גמר, הפקות בתקשורת- עבודת גמר

ח 

חישוב סטטיסטיקה וקונסטרוקציות, חקלאות, חקלאות - עבודת גמר, חשבונאות

ט 

טכנולוגיה מוכללת-עבודת גמר, טכנולוגיות בנייה, טלוויזיה וקולנוע, טלקומוניקציה

י

ימאות ומטאורולוגיה

כ

כימיה טכנולוגית

ל

לימודי ארץ ישראל, לימודי הסביבה

מ

מדע חישובי, מדעי הבריאות, מדעי ההנדסה, מדעי החברה, מדעי החברה - חוק ומשפט, מדעי החברה - עבודת גמר, מדעי החיים והחקלאות, מדעי הטכנולוגיה, מדעי המחשב- ע. גמר, מוסיקה, מנהל וכלכלה, מנועי מטוסים ותרמודינמיקה, מערכות אלקטרואופטיות, מערכות אלקטרוניות, מערכות אלקטרוניות-עבודת גמר, מערכות ביוטכנולוגיה – ע.גמר, מערכות ביוטכנולוגיות, מערכות בקרת תהליכים, מערכות חשמל, מערכות מדענות ממוחשבות, מערכות מכשור ובקרה, מערכות פיקוד ובקרה, מערכות פיקוד ובקרה- ע.גמר, מערכות רפואיות, מערכות רפואיות – עבודת גמר, מערכות תוכנה וחומרה, מערכות תיב"מ - ע. גמר, מערכות תעופה, מערכות תקשורת ומיתוג, מחול, מחול - ע. גמר, מחשבים ומערכות, מחשבים ומערכות - ע. גמר, מחשבת ישראל - עבודת גמר, מחשוב ובקרה – עבודת גמר, מיחשוב ובקרה, מיכון חקלאי ומערכות, מינהל, מיקרוביולוגיה, מכונות חום ותרמודינמיקה, מכונות חקלאיות וטקטורים, מכטרוניקה, מכטרוניקיה - ע. גמר, מכניקה, מכניקה הנדסית, מכשור בקרה ומחשבים, מכשור ובקרה בהתישבות, מכשירים ופיקוד, מקצוע בין תחומי, מתמטיקה – עבודת גמר

נ

ניהול, ניהול הייצור, ניהול התפעול - ע. גמר, ניהול חשבונות ממוחשב, ניהול משאבי אנוש, ניהול משאבי אנוש - ע. גמר, ניתוח מערכות וארגון קבצים

ס

סינית, ספרות - עבודת גמר, ספרות התיאטרון, ספרות ומחשבת ישראל

ע

עבוד נתונים אוטומטי, עבודת גמר, עברית לדרוזים, עולם הערבים והאיסלם, עיבוד נתונים אוטומטי, עם ועלם, ערבית, ערבית - עבודת גמר, ערבית לדרוזים, ערבית לערבים

פ

פ"ג במע' מידע וידע -ע.גמר, פ. מכונות ח. חומרים, פילוסופיה, פילוסופיה- עבודת גמר, פיסיקה - עבודת גמר

צ

צרפתית

ק

קולנוע, קירור ומיזוג אויר, 

ש

שפה זרה

ת

תולדות האומנות, תולדות הערבים תולדות הערבים והאיסלם, תולדות התאטרון, תורת החשמל, תיאטרון, תיירות, תיירות ותפעול, תכנה וחמרה, תכנון הנדסי של מבנים, תכנון ותכנות מערכות, תכנון ותכנות מערכות-עבודת גמר, תכנון פרקי מכונות, תנ"ך - ע. גמר, תנ"ך - עבודת גמר, תקשורת, תקשורת המונים, תקשורת וחברה, תרמודינמיקה, תרמודינמיקה טכנית, תשתיות מחשוב ותקשוב - ע. גמר

 

יוצאים מכלל זה הם המקצועות

תנ"ך, תלמוד, תושב"ע, מחשבת ישראל, היסטוריה, ידיעת העם והמדינה (אזרחות), ספרות, כימיה, ביולוגיה ,פיזיקה, מתמטיקה, אנגלית, מדעי המחשב,

שהתוספת בהם היא

עבור 4 יחידות יתווסף 1.25 לציון                                      לדוגמא: ציון 8 יהפוך ל-9.25.

עבור 5 יחידות ומעלה יתווספו 2.5 לציון                           לדוגמא: ציון 9 יהפוך ל-11.50.

עבור 4 יחידות במתמטיקה יתווספו 1.5 לציון                    לדוגמא: ציון 10 יהפוך ל-11.50

עבור 5 יחידות ומעלה במתמטיקה יתווספו 3.5 לציון         לדוגמא: ציון 10 יהפוך ל-13.50. 

לא תינתן תוספת ציון על צרוף של מקצועות או על ציון שהוא נמוך מ-6.0 (60)

בעלי תעודת בגרות שציוניהם מדווחים על סולם מ-0 עד 100,  יתאימו את האמור לעיל לסולם ציוניהם ע"י הכפלה בעשר של כל אחת מהתוספות לציון (3.5 = 35 נקודות; 2.5 = 25 נקודות; 2.0 = 20 נקודות; 1.25 = 12.5 נקודות; 1.00 = 10 נקודות).

פירוט מקצועות החובה:

תנ"ך, הבעה עברית (כולל עברית לבוגרי בתי ספר ערבים ועברית לאקסטרנים), אנגלית, ערבית (לבוגרי בתי ספר ערבים), מתמטיקה, היסטוריה (תולדות עם ישראל), ידיעת העם והמדינה (אזרחות), ספרות, מחשבת ישראל, ספרות ומחשבת ישראל, מורשת הדרוזים.

שיטת חישוב ממוצע בגרות אופטימלי

בשיטה זו, יושמטו ציוני מקצועות הבגרות שהוגדרו הגורמים להורדת הממוצע, בתנאי שסך יחידות הלימוד הנכללות בחישוב הממוצע האופטימלי אינו פוחת מ-20.

מקצועות החובה המופיעים ברשימה לעיל תמיד ייכללו בחישוב הממוצע למעט המקצועות: תנ"ך, ספרות, מחשבת ישראל, ספרות ומחשבת ישראל, עברית לערבים, עברית לדרוזים, מורשת הדרוזים, שיושמטו בתנאים המופיעים לעיל.

 

ניתן לחשב את ממוצע הבגרות באמצעות מחשבון סיכויי קבלה באתר האוניברסיטה

פירוט חישוב הממוצע לפי המתכונת החדשה (רפורמה)

 

  1. הוסף לציוניך את התוספות, בהתאם לפירוט התוספות.
  2. כפול את הציון שקבלת בכל אחד מהמקצועות בהם נבחנת בבחינת הבגרות ו/או בעבודת גמר, במספר יחידות הלימוד.
  3. חבר את המכפלות.
  4. סכם את מספר יחידות הלימוד בכל המקצועות בהם נבחנת בבחינת הבגרות ו/או עבודת גמר (לפחות 20 יחידות), ובתנאי שיענה על הדרישות המפורטות בדרישות ההרשמה הכלליות לתואר ראשון, בסעיף הזכאות לתעודת בגרות.
  5. חלק את סכום המכפלות שקבלת, בסכום יחידות הלימוד.