Skip to main content
 

מלגות לתלמידי מחקר ופוסט-ד"ר

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

מוזמנים להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות בעמוד זה באמצעות הפקולטות, המחלקות הרלוונטיות או הקרן, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.

מלגת בתר-דוקטורים מצטיינים יוצאי אתיופיה - התוכנית מיועדת לדוקטורים מצטיינים ומצטיינות יוצאי אתיופיה מאוניברסיטאות המחקר בישראל. מטרתה של התוכנית לסייע להם ולהן לצאת להשתלמויות בתר דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בחו"ל ולקלוט אותם עם סיום ההשתלמות כחברי סגל אקדמי במוסדות האקדמיים בישראל. בטווח הארוך התוכנית שואפת להגדיל את מספר חברי הסגל האקדמי יוצאי אתיופיה.

מלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח - המלגה מיועדת לסטודנטים ולסטודנטיות במדעי הרוח, שהגישו תוכנית לעבודת דוקטורט שאושרה. מטרת התוכנית לעודד סטודנטים להשתלב בסגל ההוראה והמחקר בתחומי מדעי הרוח.

קול קורא לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההיי-טק לשנה"ל תשפ"ג - מלגה זו מיועדת לסטודנטיות מצטיינות בתחומי מדעי החיים, הנדסה, מתמטיקה, ומדעי המחשב המתחילות את לימודיהן לתואר השלישי ומעוניינות להשתלב בטווח הארוך במקצועות ההיי טק ובסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה. 

מלגה לבתר-דוקטורים מצטיינים מהחברה הערבית התוכנית מיועדת לדוקטורים מצטיינים ומצטיינות מהחברה הערבית באוניברסיטאות המחקר בישראל. מטרתה של התוכנית לסייע להם ולהן לצאת להשתלמויות בתר דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בחו"ל ולקלוט אותם עם סיום ההשתלמות כחברי סגל אקדמי במוסדות האקדמיים בישראל. בטווח הארוך התוכנית שואפת להגדיל את מספר חברי הסגל האקדמי מהחברה הערבית בישראל.

תוכנית המלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה - התוכנית מעודדת סטודנטים מצטיינים מהפריפריה לפנות ללימודי התואר השלישי, תוך פיתוח מצוינות אקדמית, תרומה לקהילה האקדמית, וצמצום פערים בחברה הישראלית. בטווח הארוך היא שואפת לקדם את השתלבותם של מלגאי התוכנית בסגל האקדמי של מוסדות ההשכלה הגבוהה.

מוזמנים ומוזמנות להגיש מועמדות סטודנטים וסטודנטיות, שלמדו באחת מהחטיבות העליונות המופיעות בנספח החטיבות, ושהתגוררו במשך רוב 12 שנות לימודיהם באחד מהישובים המופיעים בנספח, וכן סטודנטים וסטודנטיות שהגישו תוכנית דוקטורט שאושרה.

מלגות לדוקטורנטים מהחברה החרדית - מלגה זו מיועדת לחרדים ולחרדיות (על פי הגדרות המל"ג), שהגישו תוכנית לתואר שלישי שאושרה, או דוקטורנטים ודוקטורנטיות שהצעת המחקר שלהם הוגשה לשיפוט וטרם אושרה. התוכנית נועדה להכשיר סגל הוראה ומחקר מקרב האוכלוסייה החרדית בישראל.

מלגות לדוקטורנטים מהחברה הערבית - מלגה זו מיועדת לסטודנטים וסטודנטיות בני החברה הערבית או בני מיעוטים בישראל שהגישו תוכנית לתואר שלישי שאושרה, או דוקטורנטים ודוקטורנטיות שהצעת המחקר שלהם הוגשה לשיפוט וטרם אושרה. התוכנית נועדה להכשיר סגל הוראה ומחקר מקרב החברה הערבית בישראל.

מלגה לדוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה - מלגה זו מיועדת לסטודנטים ולסטודנטיות יוצאי אתיופיה שהגישו תוכנית לתואר שלישי שאושרה, או דוקטורנטים ודוקטורנטיות שהצעת המחקר שלהם הוגשה לשיפוט וטרם אושרה. התוכנית נועדה להכשיר סגל הוראה ומחקר מקרב יוצאי אתיופיה בישראל.

תוכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים - התוכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים לדוקטורט בתחומי הליבה והמעטפת בתחום של מדע וטכנולוגיה קוונטיים הכוללים בתוכם תחומי ידע מגוונים מהדיסציפלינות: פיזיקה, הנדסה, מדעי המחשב, מתמטיקה וכימיה. מטרתה של התוכנית לתמוך ולעודד סטודנטים לפנות למחקר בתחומי הקוונטים. בטווח הארוך התוכנית שואפת להגדיל את מספר החוקרים העוסקים בתחום זה באקדמיה, וכן להכין את בוגרי האקדמיה שישתלבו בתעשייה בתחום הקוונטים.

מלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים התוכנית מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי הליבה והמעטפת של מדע וטכנולוגיה קוונטיים בתחומי פיזיקה, הנדסה, מדעי המחשב, מתמטיקה וכימיה. מטרתה של התוכנית לעודד ולסייע לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים, לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטאות מחקר בחו"ל ובטווח הארוך, להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל העוסקים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים.

מלגות לתואר ראשון>>>

מלגות לתואר שני>>>

מלגות לתואר שלישי>>>