Skip to main content

סוגי תוכניות הלימוד

תוכנית לימודים חד-חוגית

בחירה והעמקה בתחום לימוד אחד בלבד. היקף הלימודים במסלול זה הוא לפחות 64 ש"ש (שעה שנתית) שהן 128 נ"ז (נקודות זכות לתואר). 

מתכונת זו כוללת לימודים בדיסציפלינה העיקרית בהיקף של 50 ש"ש (100 נ"ז) לפחות + 10 ש"ש (20 נ"ז) קורסים כללים בהם לימודי יסוד במדעי היהדות וקורסי בחירה בהתאם לדרישות המחלקה, עד להשלמה של לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז).

תוכנית לימודים דו-חוגית

מתכונת זו מאפשרת לבחור ולהעמיק בשני תחומי לימוד, הנלמדים במחלקות שונות. היקף הלימודים במסלול זה הוא לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז). מתוכם לפחות 27 ש"ש (54 נ"ז) דיסציפלינרי בכל אחד מהחוגים + 10 ש"ש (20 נ"ז) בלימודי יסוד במדעי היהדות וקורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות, להשלמה של לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז).

תוכנית דו-חוגית מובנית

מתכונת לימודים זו אפשרית כשישנה חפיפה בחלק מהתכנים הדיסציפלינריים של שני החוגים, המצדיקה צמצום בהיקף הלימודים. התוכנית מחייבת התאמה במערכות השעות של שני החוגים. היקף הלימודים בתוכנית הוא לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז), מתוכם לפחות 25 ש"ש (50 נ"ז) דיסציפלינרי בכל אחד מהחוגים + 10 ש"ש (20 נ"ז) בלימודי יסוד במדעי היהדות, קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות להשלמה של לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז).
ההחלטה על שילוב מקצועות כתוכנית דו-חוגית מובנית מתקבלת על ידי ועדת ההוראה לתואר ראשון ומאושרת על ידי הוועדה המרכזת של האוניברסיטה.

תוכנית של שני תארים - תואר כפול

היקף הלימודים בשני תארים במקביל הוא לפחות 110 ש"ש (220 נ"ז). מתוכם לפחות 50 ש"ש (100 נ"ז) דיסציפלינריים בכל אחד משני המקצועות + 10 ש"ש (20 נ"ז) לימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות, להשלמה של לפחות ל110 ש"ש (220 נ"ז). אם קיימת זיקה בין שני המקצועות ניתן לצמצם את הלימודים בתוכנית זו עד להיקף של לפחות 96 ש"ש (192 נ"ז).

תוכנית לימודים חד-חוגית משולבת בדו-חוגית

ניתן ללמוד במתכונת זו כתוכנית אחרי תואר או במקביל לתואר: היקף הלימודים בתוכנית זו הוא לפחות 91 ש"ש (182 נ"ז) . מתוכם לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז) של המקצוע החד-חוגי + לפחות 27 ש"ש (54 נ"ז) בתוכנית הדו-חוגית (כחוג אחרי תואר או במקביל לתואר). אם קיימת זיקה בין המקצועות ניתן לצמצם את הלימודים בתוכנית זו עד להיקף של לפחות 84 ש"ש (168 נ"ז)

הדיפלומה "אחרי תואר" תוענק שנה לאחר קבלת התואר החד-חוגי