Skip to main content

מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי לבני החברה הערבית

מועד הגשה מ-02.07.23 עד 30.07.23 מועד עבר
סוג תואר
תואר שני
סוג מלגה
הצטיינות
גוף מטפל
רקטור
תיאור המלגה

המלגות נועדו ליצור תשתית להרחבת בני החברה הערבית בסגל האקדמי בארץ על ידי הענקת מלגות לסטודנטים מצטיינים בוגרי תואר ראשון מאוניברסיטאות ומכללות, הממשיכים את לימודיהם לתואר שני מחקרי באחת מן האוניברסיטאות בארץ.

 

סכום המלגה
42000 ש"ח
קריטריונים
  • המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר ראשון ממוסד ישראלי אשר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
  • המועמדים סיימו את לימודיהם לתואר ראשון בציון ממוצע של 80 לפחות.
  • המועמדים התקבלו בפועל כתלמידים מן המניין לשנה"ל הראשונה בלימודי תואר שני עם עבודת גמר באחת מאוניברסיטאות המחקר בישראל או במסלול ישיר לדוקטורט לשנת תשפ"א.

  •  
הנחיות להגשת מועמדות

הגשת המועמדות מתבצעת דרך הפקולטה.

תאריכי ההגשה המופיעים הם להגשה ללשכת הרקטור.

ההגשה תכלול .
 גיליון ציונים עדכני של לימודי התואר הראשון עד לשלב הגשת המועמדותלמלגה והמיקום היחסי של המועמד/ת ביחס לקבוצת הלימוד (מחלקה, חוגוכו').
אישור זכאות לתואר ראשון (במידה ואין בידי המועמד/ת אישור זכאות לתואר, יש להשלים את האישור עם קבלתו)
אישור על קבלה ללימודי תואר שני מחקרי באחת האוניברסיטאות.
 תקציר קורות חיים.
 מכתב אישי (עד עמוד) מהמועמד/ת לחברי הוועדה בו הוא/היא מתבקש/תלכתוב בסגנון חופשי (ולא פורמאלי) על הרקע האישי והמקצועי ועל תחוםלימודיו/ה. מכתב זה יכול לכלול פירוט אודות הרקע האישי, המשפחתי והחברתי, מקומות לימודים, התנדבות, עבודה, הרקע לבחירה במסלול לימודים זה וכיו"ב.
שתי המלצות מאנשי סגל בכיר שלימדו את המועמד/ת בתואר ראשון.

 

צור קשר
טלפון:
03-5318536
דוא"ל: [email protected]