Skip to main content
מצוינות בהוראה

מצוינות בהוראה

מצוינות בהוראה היא מעמודי התווך באסטרטגיה של אוניברסיטת בר-אילן. לשם כך משקיעה האוניברסיטה מאמצים רבים בשיפור רמת ההוראה באמצעות סקרי הוראה, הכשרות, והוקרת מרצים ומרצות מצטיינים. כחלק מכך מיושמות בקמפוס שיטות הוראה מתקדמות והוקמו בו כיתות חכמות