Skip to main content

תהליך ההרשמה לקורסים

שמחים שבחרתם באוניברסיטת בר-אילן, ברוכות וברוכים הבאים!

לפני תהליך הרישום לאוניברסיטת בר-אילן, מומלץ לקרוא את המידע הבא:

תקופת תרגול: כחודש לפני מועדי ההרשמה, תיפתח סביבת תרגול שתאפשר לכם להכיר את מערכת הרישום ולנסות לבנות את מערכת השעות שלכם. לתאריכי התרגול ופרטים נוספים 

חלון זמן רגיל: סטודנטים יוכלו להירשם לקורסים בחלון הזמן המוקצה להם.

חלון זמן למאחרים: סטודנטים שלא נרשמו בחלון הזמן הרגיל יוכלו להירשם בחלון זמן למאחריםאך יהיו מגבלות על הקורסים הזמינים.ניתן למצוא את מועד חלון הזמן האישי במערכת "אינ-בר" תחת 'זמני רישום לקבוצות קורס לשנה"ל...' (בצד שמאל).

הצהרה והתחייבות: לפני הרישום, יש לחתום על הצהרה והתחייבות ולאשר את תקנון האוניברסיטה.

רישום באמצעות יועץ מחלקתי: בתקופת הרישום, יועצי הרישום במחלקות יתמכו בסטודנטים שאינם יכולים להשתמש במערכת הרישום לקורסים. להרשמה באמצעות יועץ מחלקתי

סטודנטים במסלול ישיר לתואר שני: יבצעו רישום באמצעות מערכת הרישום לתואר ראשון ויקבלו סיוע מיועץ המחלקה. להרשמה באמצעות מערכת הרישום לקורסים

רישום להשלמות ותואר שלישי: סטודנטים בתהליכי השלמה או בתואר שלישי יצטרכו לבצע פעולות נוספות, כגון תשלום מקדמה, וחתימה על התחייבות והצהרה.

למאחרים להירשם, צפו בסרטון ההדרכה  או קראו בהסבר זה כיצד לפעול. 

הרישום לקורסים

  • כל רישום לקורסים או ביטול הרישום יבוא לידי ביטוי בשכר הלימוד בהתאם לתקנון שכר לימוד לשנת הלימודים הרלוונטית.
  • היכנסו למערכת כדי לוודא שתוכנית הלימודים מעודכנת כהלכה.
  • סטודנטים שאינם רשומים לקורס באופן רשמי יחשבו כאילו לא למדו בו ולא יהיו רשאים לגשת לבחינה.
  • לא ניתן להירשם רטרואקטיבית.
  • האחריות להרכבת המערכת והתאמתה לתוכנית הלימודים חלה על הסטודנטים.

הליך שינוי או הוספת מסלול לסטודנט ותיק

1. תלמידי אוניברסיטת בר-אילן, המבקשים להחליף חוג לימודים או תוכנית לימודים אף באותה המחלקה, ירשמו במועדי הרישום הרגילים.
   
א. סטודנטים ותיקים של אוניברסיטת בר-אילן הלומדים בה בשנה"ל הנוכחית פטורים מתשלום דמי הפניה. הרישום מתבצע באמצעות מערכת האינבר (מידע אישי לסטודנט) >בקשות ואישורים>הגשת בקשה>הרשמה וקבלה> מילוי טופס "שינוי מסלול לסטודנטים פעילים".

ב. סטודנטים ותיקים של אוניברסיטת בר-אילן שהפסיקו לימודיהם לשנה או יותר ומבקשים לחדשם במחלקה אחרת בשנה"ל הבאה, יירשמו באמצעות אתר האינטרנט כמועמדים חדשים.

2. א. תלמידים אשר הפסיקו לימודיהם למשך שנה או יותר ומבקשים לחדש לימודיהם באותה מחלקה ובאותו מסלול, יפנו את בקשותיהם למדור הסטטוס בלבד, עפ"י הנהלים המקובלים במדור הסטטוס. סטודנט שהפסיק לימודיו יחולו עליו הדרישות האקדמיות לתואר, לפי השנה בה הוא מחדש לימודיו.

ב. במקרים מיוחדים ולפי שיקול דעת של מדור הסטטוס, יתכן שתלמידים ותיקים המבקשים לחדש לימודיהם באותה מחלקה יופנו גם הם לטיפול ועדת הקבלה. במקרה כזה על התלמידים למלא טפסים וכו', כנאמר בסעיף 1ב' לעיל.

תקופת שינויים

  • תקופת השינויים  נועדה לאפשר לבצע שינויים במערכת השעות (רישום לקורסים או ביטול הרישום להם) לאחר פתיחת שנת הלימודים או סמסטר ב'.
  • חיוב שכר הלימוד יתעדכן בהתאם לשינויים אלו.
  • תקופת שינויים לקורסי סמסטר ב' בלבד תתקיים שבוע לפני פתיחת הסמסטר.

הרשמה לתואר ראשון

הרשמה לתואר שני

בהצלחה