Skip to main content

גש"ה: גיוון שותפות והכלה, "תקווה ישראלית באקדמיה"

תקווה ישראלית בבר-אילן: שותפות בשיח יוצר עתיד

"תקווה ישראלית באקדמיה" היא תוכנית המבקשת ליצור מפגשים ושיח בין קבוצות שונות בחברה הישראלית מתוך כבוד וסובלנות, במטרה להביא לשינוי מהותי. בבר-אילן, "תקווה ישראלית" היא חלק מתוכנית ארצית המאגדת את מכלול פעילות בית הנשיא בנושא "הסדר הישראלי החדש", המקיף את תחומים כמו ספורט, חינוך, שוק העבודה, תקשורת, מנהיגות ואקדמיה.

אחת ממטרות התוכנית היא  ליצור אקדמיה מגוונת, המאפשרת ביטוי לקבוצות שונות בחברה הישראלית ומקדמת את השותפות ביניהן. התוכנית שואפת לטפח סביבה לימודית מכבדת ורגישה במרחב המוסדי והמקוון, בין חברים לספסל הלימודים, בצוותי ההוראה, בתוכניות הלימודים ובמעבר לשוק העבודה.

סטודנטים תקווה ישראלית

 

אוניברסיטת בר-אילן מקדמת דיאלוג בין המורשת היהודית ובין הערכים החברתיים והדמוקרטיים המודרניים. ברוח זו אנו חותרים ליצירת אווירה אקדמית וחברתית בתוך הקמפוס שתעצים את משקלן של קבוצות תרבותיות שונות בחברה הישראלית ואת קולן הייחודי. בשנים האחרונות אוניברסיטת בר-אילן הפכה פלורליסטית ורב-תרבותית יותר. קהלים חילוניים, מסורתיים, עולים חדשים, תושבים ותיקים, ערבים וחרדים הופכים לחלק משמעותי בנוף האוניברסיטה.

ליצירת קשר

אנחנו מזמינים את קהילת האוניברסיטה – סטודנטים, מרצים, אנשי מנהלה ואחרים, להיות שותפים לתוכנית.

פרופ' אבי גלבוע, יו"ר ועדת ההיגוי של "תקווה ישראלית" באוניברסיטה: [email protected]

ד"ר ליאת פרידגוט נצר, הממונה על "תקווה ישראלית" באוניברסיטת בר-אילן: [email protected]