Skip to main content

היועץ המשפטי, עו"ד דרור פרנקל

תמונה
עו"ד דרור פרנקל
עו"ד דרור פרנקל

לשכת היועץ המשפטי עוסקת בכל התחומים המשפטיים הנובעים מפעילות האוניברסיטה המוכרת כמוסד להשכלה גבוהה וכעמותה רשומה ללא כוונות רווח, בהם עריכת חוזים, מתן חוות דעת, ליווי תהליכי חקיקה הקשורים להשכלה גבוהה, התקנה ופרשנות של תקנונים (תקנון האוניברסיטה, תקנונים אקדמיים, תקנונים מינהליים והוראות הנהלה), מכרזים, הליכים משמעתיים, נושאים הקשורים בדיני עבודה במישור העבודה הפרטי והקיבוצי, ייצוג משפטי של האוניברסיטה וטיפול בתביעות משפטיות, ייעוץ וייצוג מול רגולטורים (המועצה להשכלה גבוהה, רשם העמותות, רשם ההקדשות ועוד) בסוגיות משפטיות, ייעוץ וליווי משפטי למוסדות העמותה, לוועדות משנה אקדמיות ומינהליות וליחידות אקדמיות ומינהליות, והשתתפות בפורומים משפטיים בין-אוניברסיטאיים.

צוות הלשכה
עו"ד דרור פרנקל, היועץ המשפטי
עו"ד דורית יוסף 
עו"ד דקלה יזדי
עו"ד דניאלה בלום
אסתר זלקינד-ראש הלשכה
שרה אמיתי-מרכזת הלשכה
חגית ברגר-מזכירה

עו"ד דרור פרנקל, היועץ משפטי