Skip to main content

תכנית המלגות הות"ת לתואר שני מחקרי (עם תזה) לסטודנטים/ות מצטיינים/ות מהאוכלוסייה החרדית

מועד הגשה מ-01.07.23 עד 13.08.23 מועד עבר
סוג תואר
תואר שני
סוג מלגה
הצטיינות
גוף מטפל
רקטור
תיאור המלגה

המלגה לתואר שני מחקרי לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית, נועדה לעודד השתלבות האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה ובהתאם למדיניות מל"ג/ות"ת לחיזוק ממד האיכות והגדלת מספרי הסטודנטים מהאוכלוסייה החרדית המשתלבים באוניברסיטאות ובתארים מתקדמים.

סכום המלגה
גובה המלגה יעמוד על 42,000 ₪ (במחירי תשפ"ד) לשנה, המלגה תינתן לתקופה של שנתיים (תשפ"ד-תשפ"ה).
קריטריונים

המועמד עומד בהגדרת המל"ג/ות"ת ל"מיהו חרדי":

בנים: התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח-2008 או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

בנות: התלמידה למדה מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר ראשון ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך הזכאות לתואר הראשון. עבור עתודאים, שירות צבאי (חובה) לא ייכלל במניין שלוש השנים.

המועמדים התקבלו בפועל כתלמידים מן המניין לשנה"ל הראשונה בלימודי תואר שני עם עבודת גמר.

סטודנטים מצטיינים בתואר השני.

הנחיות להגשת מועמדות

יש להגיש את טפסי המועמדות דרך המחלקות או הפקולטות, ולא ישירות ללשכת הרקטור.

תאריכי ההגשה הם ללשכת הרקטור.

נדרש לצרף לבקשה

אישור זכאות לתואר ראשון (במידה ואין בידי המועמדת אישור זכאות לתואר, יש להשלים את האישור עם קבלתו)
גיליון ציונים עדכנים של לימודי התואר הראשון עד לשלב הגשת המועמדות למלגה.
אישור על קבלה ללימודי תואר שני מחקרי באחת האוניברסיטאות (במידה ואין בידי המועמד/ת אישור על קבלה ללימודים יש לספק אישור רישום.( ללימודים ולהשלים את אישור הקבלה ללימודים עד ה 20.10.2022
תקציר קורות חיים. 
מכתב אישי (עד עמוד) מהמועמד/ת לחברי הוועדה בו הוא/היא מתבקש/ת לכתוב בסגנון חופשי (ולא פורמאלי) על הרקע האישי והמקצועי ועל תחוםלימודיו/ה. מכתב זה יכול לכלול פירוט אודות הרקע האישי, המשפחתי והחברתי, מקומות לימודים, התנדבות, עבודה, הרקע לבחירה במסלוללימודים זה וכיו"ב.
שתי המלצות מאנשי סגל בכיר שלימדו את המועמד/ת בתואר ראשון. 

צור קשר
טלפון:
03-5318536