Skip to main content

אשכול הקורסים "תקווה ישראלית"

"תקווה ישראלית באקדמיה": רב תרבותיות בחברה הישראלית"  ממשיך גם בשנת הלימודים הבאה ולימודיו יוכרו כקורסים כלליים. כמו כן, יזכה בוגר האשכול בתעודה מיוחדת המיוחסת לתכנית של בית הנשיא "תקווה ישראלית באקדמיה" והכל בהתאם לפירוט שלהלן.
מלבד ההכרה האקדמית וקבלת התעודה המיוחדת, הנזכרת לעיל, תאפשר התוכנית הזדמנות נדירה לכל אחד ואחת מבוגרינו, בכל תחומי הדעת הנלמדים באוניברסיטה, להכיר קצת יותר, את החברה הישראלית שבתוכה הוא חי. אנו סבורים כי הכרה זו, מלבד היותה מעניינת בפני עצמה, תתרום לכל אחד מהלומדים החל מהמפגש עם חבריו באקדמיה, המשך בהתנהלותו העתידית בשוק העבודה המגוון וכלה בפעולתו כאזרח במדינת ישראל.

להלן פירוט האשכול ונהליו:

קהל היעד
למי מיועד? האשכול מיועד לכלל הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה. הקורסים שיפורטו בסעיף 5 להלן, יוכרו כ"קורסים כלליים". עם זאת, גם סטודנטים שאינם מחוייבים במכסת הקורסים הנ"ל, יוכלו ללמוד את התכנית בתשלום נוסף ע"פ תקנון שכ"ל. סטודנטים שכבר החלו ללמוד את האשכול בשנה"ל מוזמנים להמשיך ולהשלים את לימודיהם בכדי לזכות בתעודה.

הכרה:
הקורסים הנ"ל יוכרו בהתאם למשקלם הקיים, כקורסים כלליים. בנוסף, בוגרי האשכול יקבלו תעודה מיוחדת המיוחסת לתכנית "תקווה ישראלית: רב תרבותיות בחברה הישראלית" (התעודה אינה תעודה אקדמית).

מתווה האשכול:
אשכול הקורסים מורכב משתי חטיבות של קורסים: קורסים עיוניים וקורסים משלבי עשייה. בכדי לקבל תעודת בוגר של האשכול, על הסטודנט לקחת שני קורסים עיוניים וכן קורס אחד "משלב עשייה". סטודנט שלא ישלים את מכסת הקורסים הנ"ל, הקורסים שילמד יוכרו לו ע"פ משקלם כקורסים "כלליים" אולם, הוא לא יהיה זכאי לתעודה של "תקווה ישראלית".

תשלום:
תשלום לקורסים עיוניים: ע"פ תקנון שכר לימוד. דהינו על כל קורס יש תשלום וקורסים שהם מעבר ל-300% יחויבו בנפרד.

תוכן:
לרשימת הקורסים המלאה- תשפ"ד