Skip to main content
31.10.2022 | ו חשון התשפג

הירשמו לפרויקט התנדבות בקהילה

סטודנטים לתואר ראשון שישתתפו בפרויקט יקבלו פטור מ-1 נק"ז תמורת 40 שעות התנדבות

תמונה
ידיים

מדור אקדמיה וקהילה בלשכת דיקן הסטודנטים מזמין סטודנטים בתואר ראשון להשתתף בפרויקט התנדבות בקהילה ולקבל פטור מנקודת זכות אקדמית שנתית, תמורת 40 שעות התנדבות. 

להרשמה לפרויקט יש לפתוח בקשה מנהלית באינ-בר > בקשות ואישורים > בקשה לרישום לפרויקט התנדבות בקהילה. 

לרשימת העמותות שבהן ניתן להתנדב במסגרת הפרויקט

מועד אחרון להרשמה לפרויקט - 31 בדצמבר 2022.