Skip to main content
04.09.2023 | יח אלול התשפג

הגשת בקשה למלגה

נפתחה הרשמה להגשת בקשות למלגות לתארים מתקדמים, כמו כן עדיין ניתן להגיש בקשות למלגות לתואר ראשון

תמונה
סטודנטים1

נפתחה ההרשמה להגשת בקשה למלגה לתואר שני ושלישי, וכן נפתח מועד מאחרים למלגות תואר ראשון

את הבקשות למלגות לתואר ראשון ולתארים מתקדמים, ניתן להגיש עד 31 באוקטובר. 

מלגות לתואר ראשון מוענקות לסטודנטים שהכנסת משפחתם נמוכה. הוועדה מעניקה מלגות מהתקציב ומקרנות חוץ, על בסיס חישוב הכנסה לנפש במשפחה וממוצע הציונים. מלגות מקרנות חוץ מוענקות לסטודנטים על פי תנאי התורמים.

 לפרטים נוספים בנושא מלגות לתואר ראשון 

מלגות לתואר שני מיועדות לסטודנטים הלומדים במסלול עם תזה (פרט לחריגים) בשנה א' או בשנה ב' ללימודיהם בתואר. המלגות מוענקות לסטודנטים על בסיס הישגים אקדמיים: ציונים גבוהים בתואר הראשון והשני והישגים בעבודת המחקר שלהם וכן התחשבות במצב סוציואקונומי.

סטודנטים בשנה ב' זכאים למלגה רק לאחר הגשת הצעת המחקר למחלקה. 

לפרטים נוספים בנושא מלגות לתואר שני 

מלגות לתואר שלישי מיועדות לסטודנטים תלמידי שנה א' עד ד' בלימודי הדוקטורט, בעלי ממוצע וציון תזה גבוהים בתואר שני ושלישי. 

לפרטים נוספים בנושא מלגות לתואר שלישי 

תהליך הגשת בקשה למלגה יתבצע דרך מערכת האינ-בר בלבד.  

היכנסו לקטלוג המלגות של אוניברסיטת בר-אילן, ומצאו את המלגה שמתאימה לכם.