Skip to main content
מלגות

מלגות בבר-אילן

מדי שנה מעניקה אוניברסיטת בר-אילן מלגות לסטודנטים ולאנשי סגל. המלגות ניתנות על בסיס של תבחינים דמוגרפיים ואקדמיים, ומטרתן לספק סיוע כלכלי, לקדם מצוינות ולעודד מחקר. המלגות ממומנות על ידי מקורות שונים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה.