Skip to main content

ספר שמות

שמות

פרשות

פרשת יתרו

היאך אפשר לצוות על "לא תחמוד"? שמעון שרביט

המסורה החשובה ביותר- 1820- שמואל יניב 

כי יבֹא אלי העם לדרוש א להים-יעקב חבה

עשרת הדיברות החוקה היהודית: סכנות ומגבלות–אלישי בן יצחק

גלגולו של שבט יתרו בתוך עם ישראל-יוסי ברכיה

נחמה ליבוביץ "כועסת" על ר' אברהם אבן עזרא-עשרת הדברות בשמות ובדברים-עוזיאל פוקס

מעמד סיני בפולמוסו של רב סעדיה גאון כנגד המוסלמים-שמעון שטובר

מזבח אדמה תעשה לי-אלכסנדר קליין

מהנהגה ניסית להנהגת דיבור-יואל בן-נון

יוֹם מַעֲמַד סִינַי / עֵת בֹא בְּרַעְּיוֹנַי / יִמָּלְּאוּ מָּתְּנַי / צִירִים וְּחַלְּחָּלָּה-אפרים חזן

לקחי ניהול ומנהיגות בפרשת "יתרו"- אריה ארזי(WORD)

לקחי ניהול ומנהיגות בפרשת "יתרו"- אריה ארזי(pdf)  

מטרת המעמד- האמנם "כפיית הר כגיגית"? יראה ויראה בחירית!- יואל בן נון (WORD)

מטרת המעמד- האמנם "כפיית הר כגיגית"? יראה ויראה בחירית!- יואל בן נון (PDF)

בני משה ומתן תורה - יונה בר -מעוז

חרות על הלוחות – על הכתב והתפתחותו חגי משגב