Skip to main content

ספר ויקרא

ויקרא

פרשות

פרשת צו

עולת התמיד: אש המזבח ואש העקדה (word)
"וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים" שכן " כל הקורבנות בטלים לעתיד לבוא" (word)

שני הפנים של הקורבן - צבי אורגד (word)

שביעי של פסח – לא בגלל קריעת ים סוף ! - יוסף פריאל (word)

הזמנה לפיוט: תפילת טל - משה ציפור

המסרים החינוכיים מתורת העולה - אליעזר דניאל יסלזון

"זאת התורה" כל העוסק בתורה... - בנימין סלנט

שלושה זרקורים - יונה בר מעוז

אביב הגיע, עלילת הדם באה – חג הגאולה בצל האימה - מאיר סיידלר

שַׁבָּת הַׁגָּדוֹל או הַׁגְּדוֹלָּה? ועוד ענייני לשון לפרשת "צו" - ניסן נצר

לא תודה - יוסי קליין

מה תצעק אלי - אריה ארזי

"ונקל זאת לנגד אהבתך / עדי אבא שעריך בתודה" על ארבע ההודאות ומקומן לאורך הדורות - אפרים חזן (word)

תורת העולה - הלל מאלי (word)

אחוֹר וָקֶדֶם צַרְתָּנִי – תקבולות יאנוס בשיר השירים ובספרים אחרים - מנחם אדלר

"בְּיוֹם הִמָּשַׁח אֹתוֹ" או "מִנְחָה תָּמִיד"? לפתרונה של חידה - דוד הנשקה

על הדבש ועל העוקץ - פינחס חליוה

חַנַנִי הָא-ל וְלִי עָנָה / אֶשְתַחֲוֶה ַארְצָה אַפַיִם - אפרים חזן

פרשת אמור

על אי התאמות בין חוקים בנבואת יחזקאל לחוקים מקבילים בתורה - יוסף פליישמן 
על אי התאמות בין חוקים בנבואת יחזקאל לחוקים מקבילים בתורה - יוסף פליישמן (word)
חג הפסח כצומת מרכזי של מפגש בין ערכים יהודיים ומערביים של חירות שלילית וחיובית, אוניברסאלית ופרטיקולארית - משה הלינגר
חג הפסח כצומת מרכזי של מפגש בין ערכים יהודיים ומערביים של חירות שלילית וחיובית, אוניברסאלית ופרטיקולארית - משה הלינגר (word)

היחס לבעלי מומים בתורה- יואל בן-נון (word)

ומן מקדש לא יצא- איתמר ורהפטיג (word)

אקטואליה פרושית-צדוקית אמיר משיח

פרשת אמור – קיצור תולדות הזמן ברוך ברזל

"אל תקרי בקמה" – מנהג העמידה בספירת העומר מיכאל אביעוז

מדוע נזכרים בפרשתנו המנורה והשולחן – ולא מזבח הקטורת? שון-זליג אסטר

כמה חגים יש בתורה?-חיים בורגנסקי PDF

כמה חגים יש בתורה?-חיים בורגנסקי WORD

המעמד המכונן של המספר שבע ופלא הגימטריות בערכי שבע-שמואל יניב PDF

המעמד המכונן של המספר שבע ופלא הגימטריות בערכי שבע-שמואל יניב WORD

"למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל" - נתן אביעזר

שואל כעניין ומשיב כהלכה, מוסיף ושומע (אבות ו, ה) - שמעון אליעזר הלוי ספירו

המבנה המורכב של פרשת המועדות (פרק כ" ג) - יהונתן יעקבס

"לשון חיבה, שמלאכי השרת משתמשין בו" - יוסף אלישע

קידוש השם וחילול השם - שלום קולין (word)