Skip to main content

ספר במדבר

במדבר

פרשות

פרשת קרח

המרד של דתן ואבירם- נתן קלר (word)

פריחת מטה אהרון – למשמעות הסיפור בהקשרו- עמוס פריש (word)

מבחן המטות - אלי גורפינקל

על ההיבט הסגנוני בחטאם של קורח ועדתו - דרור ארליך

הנשים הנראות והנשים הנסתרות - יונה בר מעוז

טלית שכולה תכלת - מאיר ליכטנשטיין

דימויים ופרשנות: פרשת קורח ודימויים בספרדית יהודית - פרופ' (אמריטה) אורה שורצולד

קורח ועדתו: בין האקטיבי לפסיבי- פרופ' דב שוורץ

זו תורת האופוזיציה - אלישי בן יצחק (word)

"לא קם בישראל כמשה עוד" - נחמיה טיילור (word)

קורח, רשעתו, עדתו ואשתו - חננאל מאק

ירשה ממררי/ ומאסיר ואלקנה ואסף/ ומישאל ואלצפן וסתרי - אפרים חזן

"וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו" - פירושים מגוונים לפסוק "מיותר" - אליעזר דניאל יסלזון

מחלוקת, חילוקי דעות ושלום - שמחה רז

"וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו" - פירושים מגוונים לפסוק "מיותר" - אליעזר דניאל יסלזון

מחלוקת, חילוקי דעות ושלום - שמחה רז

קורח ובניו - יאיר ברקאי (word)

המרגלים החדשים - אריאל פריש (word)

פרשת חקת

אֵלִי רְפָאֵנִי וְאֵרָפֵא / אַל יֶחֱרֶה אַפָּךְ וְאֶסָּפֶה- אפרים חזן (word)

הצטברות של כשלים לחטא "מי מריבה"- עמיצור ברק (word)

סיפור מי מריבה–חזרות בסיפור ותרומתן לסוגיית זיהוי החטא- עמוס פריש, גרסת word

נָעוּ מַעְגְלֹתֶיהָ לֹא תֵדָע"-על הסתרת טעמן של המצוות ועל מתן שכרן הנעלם - יוסף אלישע, גרסת word

ותקבר שם מרים מה עניין קבורת מרים אצל מי מריבה? – יצחק עתשלום

פרה ששתת מי חטאת על חזרה אחת ברמב"ם ומלחמת האיל והצפיר - יהורם לשם

חטאם של משה ואהרן: האומנם חֲסַר פתרון? - דוד הנשקה

על הכשרתו והעצמתו של מנהיג: עיון בסיפור "מי מריבה" - אלינורה (אליעזרה) הרצוג

חטאו של משה ב"מי מריבה" נותר תעלומה! - שמעון שרביט

קו פרשת המים - משה ב'מי מריבה' - יושי פרג'ון

איש הא-להים, מטה הא-להים ומטה אהרון - עמיצור ברק (word)

מדוע משה לא נכנס לארץ ישראל? - עמיהוד סלומון (word)

"חרמה" כתיקון - עמוס פריש

נסי נחל ארנון - מה בין התלמוד לבין רש"י? - יואל אליצור

סודה הגדול של מצוות פרה אדומה - אלישי בן-יצחק

בעקבות הסתלקות מרים ובת יפתח, ומותר ומותר לאהוב! - ימימה מזרחי

פרשת פנחס

על 'ההוד' שניתן ליהושע בן נון ; הדגמת דרכו הפרשנית של ר' נפתלי הירץ וייזל- ארז פלג  (word)

מהי ברית השלום שקיבל פינחס?- יוסף מורגנשטרן (word)

וא"ו קטיעה- יוסי פרץ, שלמה גולן, גרסת Word

על צדק חלוקתי בהנחלת הארץ- יהודה אלטשולר' גרסת Word

כִּי נִּחַם אֶת הֵיכָלֵךְ, נִּחַם אֶת כָל חָרְבוֹתַיִּךְ - אפרים חזן

בנות צלפחד במקרא, במדרש חז"ל ובמדרש הפמיניסטי המודרני - יעל שמש

הכיצד לא נכשל אליהו בדברי שקר ובגזל בבואו אל רבי עקיבא ואשתו? - בעז שפיגל

פינחס ושרח פועלם ושכרם – לאה הימלפרב

"אִישׁ אֲשֶׁר רוּחַ בּוֹ": הסובלנות כערך חברתי - אלישי בן יצחק

לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי, עד שעשה שלום בין השבטים - יהודה זולדן

יהושע, המנהיג שצמח בצילו של משה אריה ארזי

היורש הראוי - יוסף פריאל

לוויים כמשוררים לפני ה', כיצד וממתי? - שמעון אליעזר הלוי ספירו

קנאות ומנהיגות - עמיהוד סלומון

"תנָהְּ לָנּוְּ אֲחֻזָה"ְּ–ְּעריכתְּ צוואהְּ כפתרוןְּ לירושתְּ הבתְְּּ - יובל בדיחי

סיפור מינוי יהושע ליורש משה – חזרות מתגוונות, משמעויות והֶ קשרים - עמוס פריש