Skip to main content

סמנכ"ל כספים, רו"ח ארנון זית

תמונה
רו"ח ארנון זית
רו"ח ארנון זית

אגף הכספים אמון על הניהול התקציבי של האוניברסיטה, תוך תכנון ארוך טווח וראייה אסטרטגית רחבה של יעדיה אל מול משאביה הקיימים.

האגף חולש על המערך הכספי של האוניברסיטה: הניהול השוטף של הכספים, ניהול ההכנסות השוטפות והמיוחדות, הן מהסטודנטים והן מהמדינה, ניהול תיק ההשקעות, מימון פרויקטים שונים ותקציבים סגורים לפרויקטים מיוחדים.

 

האגף אחראי גם על כל הרישומים החשבונאיים, הכנת הדוחות הכספיים של האוניברסיטה, הטיפול בסוגיות המס מול רשויות המס וביצוע ההתחשבנויות הכספיות השונות מול הספקים וגורמים שונים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה. 

רו"ח ארנון זית שימש במגוון תפקידים במערכת הבנקאית, ובהם סמנכ"ל כספים בבנק איגוד וכמשנה למנכ"ל בבנק ירושלים. לרו"ח זית תואר שני מהאוניברסיטה העברית במנהל עסקים עם התמחות במימון. לתואר הראשון למד כלכלה וחשבונאות באוניברסיטת בר-אילן.

סמנכ"ל כספים ארנון זית