Skip to main content

רקטור, פרופ' אמנון אלבק

תמונה
Prof. Amnon Albeck
פרופ' אמנון אלבק

לשכת הרקטור ממונה על ניהול הפעילות האקדמית באוניברסיטה ובין היתר עוסקת בתקנונים ונהלים, בהערכת הסגל האקדמי ופעילותו, במענקים, פרסים ומלגות לסגל האקדמי, במלגות לתלמידי מחקר ובתר דוקטורים.  פרופ' אלבק הוא פרופ' מן המניין במחלקה לכימיה, ראש המעבדה לכימיה ביואורגנית ע״ש יהודה ספוקויני וחבר במרכז מרכוס לכימיה תרופתית. 

מ-2014 כיהן בתפקיד סגן הרקטור בבר-אילן וב-2020 מונה לתפקיד הרקטור.  עבודתו המחקרית של פרופ׳ אלבק מתמקדת במנגנוני קטליזה ותהליכי עיכוב של אנזימים, וסינתזה אורגנית של פפטידים וחומרים פפטידומימטיים. מחקריו רב-תחומיים ומשלבים כימיה אורגנית-סינתטית, כימיה תרופתית, ביוכימיה, אנזימולוגיה, ביולוגיה תאית, וכימיה חישובית. 

פרופ׳ אמנון אלבק ביצע מחקר פוסט דוקטורט במחלקה לביוכימיה באוניברסיטת ברנדייס בארה״ב, בעל תואר שלישי (במסלול ישיר) מהמחלקה לכימיה אורגנית במכון ויצמן למדע, ובעל תואר ראשון בכימיה מאוניברסיטת בר-אילן. הוא הצטרף לסגל האקדמי במחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן כמלגאי אלון בשנת 1990.  

במשך השנים פרסם פרופ׳ אלבק כ-90 מאמרים מדעיים בכתבי עת בינלאומיים שפיטים. הוא זכה בתקציבי מחקר מקרנות מחקר תחרותיות (ISF, BSF ו-NIH), ממשרד התמ״ת (מגנ״ט וקמין) ומחברות הזנק, ובתקציבי ציוד מעבדה אישי ומוסדי. פרופ׳ אלבק הדריך כ-80 סטודנטים לתואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט. הוא הרצה ומרצה בקורסים רבים בתחומי הכימיה האורגנית, הביוכימיה והאנזימולוגיה לכל התארים, ריכז מעבדות הוראה בכימיה אורגנית, ומרצה בנושאי בטיחות במעבדה. 

פרופ' אלבק שימש כחבר בוועדות רבות באוניברסיטה, היה חבר ועדת המינויים העליונה, היה ממייסדי תכנית הביופיזיקה בבר אילן והוא חבר הסנאט. בעבר כיהן כראש המחלקה לכימיה. מחוץ לאוניברסיטה מילא פרופ' אלבק תפקידים אקדמיים נוספים כחבר בוועדה למקצוע הכימיה במשרד החינוך, בוועדת מלגות פולברייט לפוסט-דוקטורט, בוועדת ההיגוי של המרכז לסוכרים באוניברסיטת בן גוריון, בוועד הפועל של החברה הישראלית לכימיה ובוועד הפועל של המרכז הארצי לבחינות והערכה. 

 

רקטור פרופ' אמנון אלבק

צוות לשכת הרקטור

רונית אורי, סגן הרקטור למינהל
אילנה עלימה, מרכזת לשכת הרקטור
ריקי כהן, מרכזת ועדת מינויים
נורית סולימן, מרכזת מלגות
סיון גרשוני-שגן, מרכזת פרויקטים
תאיר גבע רמות, מרכזת הוועדה המרכזת 
ד"ר ישראל בלפר, רכז צוות תפוקות מחקר ודירוגים
ואלרי לטקה, מתאמת
אפרת שליש, מתאמת
איריס גולדוירט, מזכירה באנגלית