Skip to main content

ועדת הקבע

ועדת הקבע היא הוועד המנהל של האוניברסיטה. הוועדה פועלת למימוש מטרותיה של האוניברסיטה ומקדמת את יעדיה, בנוסף, היא מפקחת באופן שוטף על פעילותה של האוניברסיטה ומנהלת על מדיניותה

רשימת חברי ועדת הקבע

טבלה

רו"ח שלמה זוהר, יו"ר

רו"ח ראובן אדלר

עו"ד טוביה ארליך

אברהם בלושטיין

ד"ר גיל דויטש

גיל ויל

עו"ד מנחם (מני) נאמן

עו"ד משה נוה

פרופ' יהודה סקורניק

ציפי קורן

נגה קינן

עמנואל קרוניץ

עו"ד עזגד שטרן

חברים מתוקף תפקידם

טבלה
פרופ' אריה צבן, נשיא
פרופ' אמנון אלבק, רקטור
פרופ' ריצ'רד ברקוביץ, נציג הסנט