Skip to main content

ועדת הקבע

ועדת הקבע מקיימת את הפיקוח השוטף על הפעלת מדיניותה ותכניותיה של האוניברסיטה ועל הפעלת החלטות חבר הנאמנים והוועד המנהל. ועדת הקבע דנה ומחליטה בכל העניינים המינהליים השוטפים בין ישיבות הוועד המנהל, ומתפקדת כוועד עמותת האוניברסיטה.

רשימת חברי ועדת הקבע

טבלה

רו"ח שלמה זוהר, יו"ר

רו"ח ראובן אדלר

עו"ד טוביה ארליך

אברהם בלושטיין

ד"ר גיל דויטש

גיל ויל

פרופ' עוזי וישנה

עו"ד מנחם (מני) נאמן

עו"ד משה נוה

פרופ' יהודה סקורניק

משה פודהורצר

עו"ד עזגד שטרן

ד"ר דבורה שטרסבורגר

ד"ר אהוד שפירא

פרופ' אריה צבן, נשיא

פרופ' מרים פאוסט, רקטור