Skip to main content

מועצת הנאמנים

מיכאל יסלזון, יו"ר מועצת הנאמנים

מועצת הנאמנים מורכבת מחברי חבר הנאמנים שהם תושבי ישראל ומחברים מכוח תפקידם. בתקופות שבין אסיפה לאסיפה של חבר הנאמנים, משמשת כמורשית של חבר הנאמנים למלא את כל הסמכויות המסורות לחבר הנאמנים, פרט לסמכויות שאינן ניתנות להעברה, על פי החוק.

מועצת הנאמנים, מלבד התכנסויותיה התקופתיות, פועלת באמצעות ועדות משנה מטעמה.

רשימת החברים

טבלה
מיכאל יסלזון, יו"ר
רו"ח ראובן אדלר
עו"ד טוביה ארליך
עו"ד רמי בובליל
מר אברהם בלושטיין
ד"ר יהודה בן-מאיר
מר אבי ברזילי
גב' דינה ברניקר
מר יחזקאל ברנהולץ
ד"ר גיל דויטש
ד"ר יורם ולפיש
מר גיל ויל
מר זאב ורמברנד
רו"ח שלמה זהר, ועדת הקבע
עו"ד אילת טורם
מר אליוט טננבאום
פרופ' יצחק יוחאי
ד"ר ליפא מאיר
עו"ד מנחם (מני) נאמן
עו"ד משה נוה
פרופ' יהודה סקורניק
מר משה פודהורצר
ד"ר יאיר פרידמן
גב' ציפי קורן
גב' נגה קינן
מר עמנואל קרוניץ
מר אפרים קריאל
מר עמיקם שורר
עו"ד עזגד שטרן
ד"ר דבורה שטרסבורגר
ד"ר אהוד שפירא

חברים מתוקף תפקידם

טבלה
פרופ' אריה צבן
מר זהר ינון
פרופ' אמנון אלבק
ריצ'רד ברקוביץ
פרופסור אפרים זהבי
פרופ' אליעזר טאובר
פרופ' חיה יצחקי