Skip to main content

מועצת הנאמנים

שלמה זהר, יו"ר מועצת הנאמנים

מועצת הנאמנים מורכבת מחברי חבר הנאמנים שהם תושבי ישראל ומחברים מכוח תפקידם. בתקופות שבין אסיפה לאסיפה של חבר הנאמנים, משמשת כמורשה של חבר הנאמנים למלא את כל הסמכויות והכוחות המסורים לחבר הנאמנים, פרט לסמכויות שאינן ניתנות להעברה, על פי החוק.

מועצת הנאמנים, מלבד התכנסויותיה התקופתיות, פועלת באמצעות ועדות משנה מטעמה הממלאות הלכה למעשה את תפקידי הפיקוח הציבורי על פעולות האוניברסיטה.

רשימת החברים

טבלה

רו"ח ראובן אדלר

עו"ד טוביה ארליך

עו"ד רמי בובליל

מר אברהם בלושטיין

ד"ר יהודה בן-מאיר

מר אבי ברזילי

גב' דינה ברניקר

מר יחזקאל ברנהולץ

ד"ר גיל דויטש

ד"ר יורם ולפיש

מר גיל ויל

מר זאב ורמברנד

עו"ד אילת טורם

מר אליוט טננבאום

פרופ' יצחק יוחאי

ד"ר שבתאי לובל

ד"ר ליפא מאיר

עו"ד מנחם (מני) נאמן

עו"ד משה נוה

פרופ' יהודה סקורניק

מר משה פודהורצר

ד"ר יאיר פרידמן

גב' נגה קינן

מר עמנואל קרוניץ

מר אפרים קריאל

מר עמיקם שורר

עו"ד עזגד שטרן

ד"ר דבורה שטרסבורגר

ד"ר אהוד שפירא

חברים מתוקף תפקידם

פרופ' אריה צבן

מר זהר ינון

פרופ' מרים פאוסט

מר מייקל יסלזון

פרופ' יעקב ויסברג

פרופסור עוזי וישנה

פרופ' חיה יצחקי

פרופ' ציפורה פאליק-זכאי

רו"ח שלמה זהר, יו"ר